Portali Unik Qeveritar e-Albania

Ky shërbim elektronik ofron mundësinë e aplikimit online për
leje ndërtimi nëpërmjet portalit e-Albania për llojet e mëposhtme të lejeve:

• Aplikim për lëshimin e një leje zhvillimi:
– Për instruksione mbi aplikimin për leje zhvillimi për vendimmarrjen e të cilave është përgjegjës Këshilli Kombëtar i Territorit klikoni këtu;
– Për instruksione mbi aplikimin për leje zhvillimi pranë Njësive të Qeverisjes Vendore klikoni këtu;
• Aplikim për lëshimin e një leje ndërtimi sipas kategorisë duke përfshirë leje për një ndërtim të ri, prishje ndërtimi apo shtesë në ndërtimin ekzistues:
– Për më tepër instruksione mbi aplikimin për leje ndërtimi për ndërtime të reja apo shtesa, me sipërfaqe të përgjithshme deri në 250 m2 pranë Njësive të (more…)

Përmirëso Qytetin

Sistemi “Permireso Qytetin” eshte nje platforme qe synon rritjen e standartit te ofrimit te sherbimeve , rritjen e pergjegjesive , transparences ne vendimarrje , minimizimin e rasteve te lena pezull duke ofruar nje zgjedhje sa me te shpejte.
Gjithashtu , thjeshton dhe shmang nje sere procedurash per kryerjen e ankesave , kerkesave dhe sygjerimeve , qe qytetaret i drejtojne qeverisjes vendore. Behu pjese e platformes duke derguar ankesen , kerkesen dhe sygjerimet ne lidhje me kategorite e meposhtme : Pastrimi i Qytetit , Infrastruktura Rrugore , Institucionet Arsimore , Transporti Publik , Ndricimi Publik , Ndertimet pa leje, Hapesirat Publike , Kushtet e tregetimit, Problemet me kafshet , Uji i pijshem si dhe problematika te tjera. Duke klikuar ne portali www.permiresoqytetin.al nga kompjuteri apo telefoni ju beheni pjese e zgjidhjes dhe e permiresimit te jetes ne lagjen apo komunitetin tuaj. (more…)