Njoftimet e fundit

Bursat për Vitin Akademik 2018 – 2019 Ja dokumentet e nevojshme për tu paraqitur në Bashki brenda 15 dhjetorit

Mbështetur në VKM Nr.903 datë 21.12.2016, “Për Përcaktimin e Kritereve për Përfitimin e Bursave nga Fondi i Mbështetjes Studentore për Studentët e Shkëlqyer, Studentët që Studiojnë në Programe Studimi në Fushat Prioritare dhe Studentët në Nevojë” si dhe Urdhërit nr.658 datë 27.12.2017 “Mbi Miratimin e Numrit të Bursave Financiare për Studentët që Ndjekin Studimet në […]