Njoftimet e fundit

NJOFTIM PËR KONSULTIMIN PUBLIK. BUXHETI AFATMESEM (PBA) 2024-2026, DHE BUXHETI VJETOR I BASHKISË  SKRAPAR  DHE INSTITUCIONEVE  NË VARESI TË SAJ

Në mbështetje të ligjit Nr. 146/2014 “Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik” në nenin 9 pika 1.3, nenin 34 të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, i ndryshuar nenin 34 të ligjit nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar; ligjit […]

Njoftim për pozicion vakant Menaxher Projekti

Bashkia Skrapar, në kuadër të implementimit të projektit “Empowerment of Socio Economic development and social inclusion of Potom,Skrapar Municipality”. Me kohëzgjatje tetor 2022- shtator 2025, me bashkëfinancim të Bashkimit Europian nën programin EU for socio-economic development (as alternative to drugs cultivation and trafficking) kontratë IPA/2021/436-6444. Shpall pozicionin vakant për Menaxher Projekti me kohë të plotë, për […]