Bashkia Skrapar organizoi ditën e sotme një dëgjesë publike me Administratorët e Njësive Administrative,Kryetarët e fshatrave, Stafin e Bashkisë dhe qytetarë të Bashkisë Skrapar, me fokus Buxhetin e vitit 2018 .
Kryetari i Bashkisë Skrapar, Nesim Spahiu theksoi se Buxheti i Bashkisë për vitin 2018 do të ketë prioritet investimet,që do të kryejë bashkia nga të ardhurat e saja, investimet nga projektet që do të financohen nga shteti,si dhe projektet me sponsorizim vendas dhe të huaj.
Në fjalën e vet ai bëri një retrospektive të të gjithë investimeve të kryera gjatë vitit 2017,impaktit te tyre social,problematikave të zonës si dhe
projekteve të bashkisë në funksion të zgjidhjeve të tyre,të një shërbimi më të mirë ndaj komunitetit,menaxhimit sa më efektiv të fondeve të bashkisë dhe burimeve njerëzore në dispozicion të saj.
Bashkia Skrapar për vitin e kaluar është vlerësuar nga Projekti Star 2 si një nga bashkitë më të mira në vend ,për Efektivitetin dhe Efiҫencën,
Trasparencën,Ligjshmërinë dhe Pjesëmarrjen me angazhim qytetar.
Ky tregues është rezultat i punës së stafit të bashkisë ,vizionit dhe menaxhimit të mirë të Kryetarit të saj Nesim Spahiu.
Më poshtë gjeni të listuara të gjitha projektet që Bashkia Skrapar do të realizojë gjatë vitit 2018.
Projektet Prioritare në investime për vitin 2018-2019 me financim nga Fondet e Bashkisë.
1. Rikonstruksioni i rrugës së fshatit Munushtir
2. Rikonstruksion i zyrave të MZSH Skrapar
3. Rikonstruksion i Urës së Dervish Iliazit, Vlushë
4. Ndertim Lulishte, lagjia 5-shtatori
5. Rikonstruksion i rrugës Malind-Qeshibes, Grevë-Zhepë
6. Ndriҫimi rrugor Sharovë, lagjia 5-Shtatori-Hotel Kanione
7. Rikonstruksion i shkollës fillore dhe kopshtit, fshati Vëndreshe e Pare.
8. Ndërtim Ura e perroit të fshatit Cerove.
9. Rikonstruksion i shkollës fillore fshati Gradec.
10. Ndërtim Ҫatie të Muzeut Historik, Skrapar.
11. Paisje zyre
12. Projekte, Mbikqyrje, Kolaudim.
13. Kanali Munushtir, Kanali Gjerbës
14. Rikonstruksioni rruga Bargullas -Gjerbës
Projektet Prioritare në investime për vitin 2018-2019 me financim nga Buxheti i Shtetit
1. Rehabilitimi i rrjetit të Ujësjellesit qyteti Ҫorovodë.
2. Rikualifikimi i Qendrës së qytetit Ҫorovodë, faza e II-të.
3. Rikonstruksion i fasadave të disa pallateve në Ҫorovodë.
4. Sistemimi I terreneve të jashtme të shkollës së mesme të përgjithme “RamizAranitasi”.
5. Sistemim-asfaltimi i rrugës ‘Arkitekt Kasemi”.
6. Sistemimi i Lumit të Ҫorovodes.
7. Kanali i Ujitjes, Vëndreshë, Faza II-të.
8. Krijimi i 2 fshatërave turistik , Bogova dhe Gjerbësi.