Njësia për Mbrojtjen e Fëmijës

– është kontakti i parë me fëmijën në rrezik dhe ka përgjegjësinë për identifikimin e rastit, menaxhimin dhe ndjekjen e tij derisa fëmija të konsiderohet “jo në rrezik”.  – shërben si qendër informacioni ku fëmijët dhe familjet mund të informohen apo të referohen tek sherbime të tjera mbështetëse, sipas nevojave që ata kanë;

– mban kontakte të rregullta, bashkëpunon dhe koordinon me OJF dhe ofruesit e shërbimeve për fëmijë brenda territorit të bashkisë / komunës

– raporton periodikisht në ASHMDF, të dhënat statistikore dhe informacion mbi situatën e mbrojtjes së fëmijëve.