[vc_row][vc_column]
 • Shqip
 • English
 • Italian
 • Në datën 27.06.2018 , Bashkia Skrapar në kuadër të projektit “DynaMob 2.0” zhvilloi një Workshop informues në lidhje me implementimin e këtij projekti dhe rezultatet që ai pritet të ketë ,në mbrojtjen e ambjentit dhe promovimit dhe inkurajimit të formave të reja të lëvizjes ,makinave elektrike dhe biçikletave .

  Ne workshop morën pjesë grupe të ndryshme interesi si shoqata ambjentaliste,shoqata nga operatorë turistike, përfaqsues nga pushteti lokal,qytetare etj.

  Në workshop përshëndeti dhe Nën/Kryetari i Bashkisë Z.Fatjon Kaloçi i cili theksoi  rëndësinë e këtij projekti për bashkinë tone dhe rëndësinë e ndërgjegjësimit të komunitetit, orientimin e tyre drejt këtyre formave të reja lëvizjeje si menyra më e mire për ruajten e mjedisit dhe zhvillimit të tij nëpermjet turizmit.

  Koordinatori i Projektit Z.Olsi Zyka në fjalën e tij ,shpjegoi në mënyrë të detajuar për të gjithë të pranishmit projektin ,modalitet e implementimit të tij si dhe  efektet që ai do të ketë për qytetin dhe komunitetin .

  Në takim  pati shumë pyetje nga të pranishmit të cilët morëm përgjigje nga Koordinatori i Projektit Z.Olsi Zyka .

 • On 27 June 2018, Skrapar Municipality, within the framework of the “DynaMob 2.0” project, held an informative workshop on the implementation of this project and the results it is expected to have in the protection of the environment and the promotion and encouragement of new forms of movement, electric cars and bicycles.

  The workshop was attended by various interest groups such as environmental associations, associations of tour operators, representatives from local government, citizens, etc.

  The workshop welcomed the Deputy Mayor Mr. Fatjon Kaloçi who stressed the importance of this project for our municipality and the importance of community awareness, their orientation towards these new forms of movement as the best way to preserve the environment and development of its kind in tourism.

  Project Coordinator Mr. Olsi Zyka in his speech explained in detail to all the participants the project, the modalities of its implementation and the effects it will have on the city and the community.

  In the meeting there were many questions from the participants that were answered by Project Coordinator Mr. Olsi Zyka.

 • Il 27 giugno 2018, il Municipio di Skrapar, nell’ambito del progetto “DynaMob 2.0”, ha tenuto un seminario informativo sull’attuazione di questo progetto e sui risultati che si prevede di avere nella protezione dell’ambiente e nella promozione e incoraggiamento di nuove forme di movimento, auto elettriche e biciclette.

  Al seminario hanno partecipato vari gruppi di interesse come associazioni ambientaliste, associazioni di tour operator, rappresentanti di amministrazioni locali, cittadini, ecc.

  Nel  workshop ha parlato  Il vicesindaco Fatjon Kaloçi che ha sottolineato l’importanza di questo progetto per il nostro Municipio  e l’importanza della consapevolezza della comunità, il loro orientamento verso queste nuove forme di movimento come il modo migliore per preservare l’ambiente e il suo sviluppo attraverso turismo.

  Il coordinatore del progetto Olsi Zyka nel suo discorso ha spiegato in dettaglio a tutti i partecipanti il progetto, le modalità della sua implementazione e gli effetti che avrà sulla città e sulla comunità.

  Nell’incontro ci sono state molte domande dai partecipanti a cui ha risposto il coordinatore del progetto Mr. Olsi Zyka.

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row]