Neni 32 I ligjit Nr. 68/2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes vendore”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati kohor: Dokumenti i parë brenda datës 5 korrik Dokumenti i rishikuar Dokumenti I plotë jo më vonë se data 31 dhjetor
Organi që miraton: Këshilli Bashkiak Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Drejtori i Financës, Ekonomisë, Buxhetit dhe Tatim – Taksave
Buxheti Afatmesëm 2024 - 2026
Buxheti Afatmesëm 2023 - 2025
Buxheti Afatmesëm 2022 - 2024
Relacion PBA Buxheti 2022
Buxheti Afatmesëm 2020 - 2022 (Relacion)
Buxheti Afatmesëm 2019 - 2021
Buxheti Afatmesëm 2018 - 2020
Buxheti Afatmesëm

Buxheti Afatmesëm 2019-2021

Programi Buxhetor Afatmesëm