Neni Nr.7 i ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit” Ligji Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore”
Ky Material publikohet: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Koha e shërbimit: Menjëherë
Organi që miraton: Sipas Akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi
Përgjegjës për Publikimin: Kryetari i Bashkisë

Adresa: Adriatik MEMA
Rruga: “Arkitekt Kasëmi” Nr.1
Lagjia: Çlirimi
Ç
orovodë, Skrapar Kod Postar 5401
Telefon/Faks: 031222512
Adresa Elektronike: adriatik.mema@bashkiaskrapar.gov.al