Neni Nr.7 i ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit” Ligji Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore” Ligji Nr.44/2015 “Kodi i Procedurave Administrativesë Republikës së Shqipërisë”
Ky Material publikohet: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Koha e shërbimit: Menjëherë
Organi që miraton: Kryetari i Bashkisë
Përgjegjës për Publikimin: Sektori i Burimeve Njerëzore

Njësia Administrative Qendër
Administrator: Agim Tusha

Njësia Administrative Bogovë
Administrator: Flamur Gjoni

Njësia Administrative Vëndreshë
Administrator: Bashkim Yzeiri

Njësia Administrative Çepan
Administrator: Dalip Çuku

Njësia Administrative Leshnje
Administrator: Arben Hodo

Njësia Administrative Gjerbës
Administrator: Asllan Lajthia

Njësia Administrative Zhepë
Administrator: Ferruzan Shallari
*Përditësim i datës 08.07.2020

Njësia Administrative Potom
Administrator: Partizan Gorçe