Neni 43/3 I ligjit Nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen vendore” Neni 7 pika dh Ligji 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” Nenet 8 pika c dhe neni 12 pikat ç dhe d të ligjit Nr. 114/2015 “Për Auditimin e Brendshëm në Sektorin Publik”
Ky Material publikohet: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Koha e shërbimit: brenda 30 ditëve nga dorëzimi I raportit përfundimta
Organi që miraton: Kryetari i Bashkisë
Përgjegjës për Publikimin: Auditi i Brendshëm
Karta e Auditimit
Karta e Auditimit është një akt administrativ që miratohet me urdhër të titullarit të njësisë publike, në të cilën përcaktohen statusi organizativ, qëllimi, misioni, objektivat e punës, përgjegjshmëria dhe përgjegjësitë e njësisë së auditimit të brendshëm. (ngarkohet këtu)
Lexo Karta e Auditit të Brendshëm Bashkia Skrapar