Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Neni Nr.7 i ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit” Ligji Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore” Ligji Nr.44/2015 “Kodi i Procedurave Administrativesë Republikës së Shqipërisë” nenit 26, të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave.
Ky Material publikohet: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Koha e shërbimit: Menjëherë
Organi që miraton: Kryetari i Bashkisë
Përgjegjës për Publikimin: Sektori i Burimeve Njerëzore

Në zbatim të nenit 26, të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Sektori i Burimeve Njerëzore në Bashkinë  Skrapar, shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranim ne sherbimin civil, për pozicione të lira, të reja apo vakante në faqen zyrtare të bashkisë Skrapar ( ngarkohet këtu )

 • Plani Vjetor i Pranimit në Shërbimin Civil

 • Shpallje Për Lëvizje Paralele (1)

 • Shpallje Për Lëvizje Paralele (2)

 • Shpallje Për Lëvizje Paralele (3)

 • Shpallje Për Lëvizje Paralele (4)

 • Shpallje Për Lëvizje Paralele (5)

 • Njoftim mbi Listën e Kandidatëve që Plotësojnë Kriteret (1)

 • Njoftim mbi Listën e Kandidatëve që Plotësojnë Kriteret (2)

 • Njoftim mbi Listën e Kandidatëve që Plotësojnë Kriteret (3)

 • Njoftim mbi Listën e Kandidatëve që Plotësojnë Kriteret (4)

 • Njoftim mbi Listën e Kandidatëve që Plotësojnë Kriteret (5)

 • Shpallje Fitues (1) Sektori i Njësisë së Mbrojtjes së Fëmijëve dhe Barazisë Gjinore

  Në zbatim të nenit , 26/4 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,“Përpranimin,levizjenparalele,periudhen e proves dheemerimin ne kategorineekzekutive”

  Njësia e Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Skrapar , në përfundim të procedurës së pranimit  të  kandidatit nga jashtë shërbimit  Civil,për pozicionin Specialist i Njësisë së Mbrojtjes së Fëmijve dhe Barazisë Gjinore, në Bashkinë Skrapar, njofton se, kandidati fitues është:

  1. Znj. Kamela Nako
 • Shpallje Fitues (2) Specialist i Menaxhimit të Aseteve në Sektorin Juridik

  Në zbatim të nenit , 26/4 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,“Përpranimin,levizjenparalele,periudhen e proves dheemerimin ne kategorineekzekutive”

  Njësia e Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Skrapar , në përfundim të procedurës së pranimit  të  kandidatit nga jashtë shërbimit  Civil,për pozicionin Specialist i Menaxhimit të aseteve në sektorin juridik, në Bashkinë Skrapar, njofton se,kandidati fitues është:

  1.Znj. Habibe Breshani

 • Shpallje Fitues (3) Specialist i Burimeve Njerëzore në Sektorin Juridik

  Në zbatim të nenit , 26/4 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,“Përpranimin,levizjenparalele,periudhen e proves dheemerimin ne kategorineekzekutive”

  Njësia e Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Skrapar , në përfundim të procedurës së pranimit  të  kandidatit nga jashtë shërbimit  Civil,për pozicionin Specialist i Burimeve Njerëzore në sektorin juridik, në Bashkinë Skrapar, njofton se,kandidati fitues është:

  1. Fjorentina Rakipi
 • Shpallje Fitues (4) Specialist i Sektorit të Ndihmës

  Në zbatim të nenit , 26/4 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,“Përpranimin,levizjenparalele,periudhen e proves dheemerimin ne kategorineekzekutive”

  Njësia e Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Skrapar , në përfundim të procedurës së pranimit  të  kandidatit nga jashtë shërbimit  Civil,për pozicionin Specialist i Ndihmës Ekonomike, në Bashkinë Skrapar, njofton se, kandidati fitues është:

  1. Znj. Teuta Hysenbelliu
 • Shpallje Fitues (5) Specialist i Prokurimeve në Sektorin Juridik

  Në zbatim të nenit , 26/4 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,“Përpranimin,levizjenparalele,periudhen e proves dheemerimin ne kategorineekzekutive”

  Njësia e Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Skrapar , në përfundim të procedurës së pranimit  të  kandidatit nga jashtë shërbimit  Civil,përpozicionin Specialist i prokurimeve në sektorin juridik, pranë BashkisëSkrapar njofton se,kandidati fitues është:

  1. Ernest Ymeri.