Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Neni Nr.7 i ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit” Ligji Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore”
Ky Material publikohet: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Koha e shërbimit: Menjëherë
Organi që miraton: Këshilli i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Kryetari i Bashkisë / Sekretare e Këshillit Bashkiak
 • Kryetari i këshillit bashkiak

  1. Kryetari dhe zëvendëskryetarët e këshillit bashkiak zgjidhen nga radhët e anëtarëve të këshillit. Propozimi për shkarkimin e tyre bëhet me shkrim nga të paktën një e treta e anëtarëve të këshillit.
  2. Kryetari i këshillit kryen këto detyra:
  3. a) thërret mbledhjen e këshillit, në përputhje me nenin 53 të këtij ligji;
  4. b) drejton mbledhjet e këshillit, në përputhje me rregulloren e tij;
  5. c) nënshkruan aktet që nxjerr këshilli;

  ç) kryen detyra të tjera, të përcaktuara në rregulloren e këshillit.

  3. Në mungesë të kryetarit të këshillit, detyrat e tij i kryen zëvendëskryetari, sipas përcaktimit në rregulloren e brendshme të këshillit.

  Kryetar i Këshillit të Bashkisë Skrapar është z. Partizan Gorçe

 • Sekretari i këshillit bashkiak

  1. Sekretari i këshillit emërohet dhe shkarkohet nga këshilli bashkiak, në bazë të propozimit të kryetarit të këshillit, me shumicën e votave të të gjithë anëtarëve të këshillit. Shkarkimi i sekretarit mund të propozohet edhe nga 1/3 e anëtarëve të këshillit.
  2. Sekretari i këshillit bashkiak është përgjegjës për:
  3. a) mbajtjen e dokumenteve zyrtare të këshillit;
  4. b) ndjekjen e punës për përgatitjen e materialeve të mbledhjeve, sipas rendit të ditës;
  5. c) njoftimin për zhvillimin e mbledhjeve të këshillit;

  ç) shpalljen dhe publikimin e njoftimeve e të akteve të nxjerra nga këshilli bashkiak;

  1. d) përgatitjen e seancave të këshillimit me bashkësinë;
  2. dh) mbikëqyrjen e respektimit të rregullores së funksionimit të këshillit.
  3. Sekretari i këshillit bashkiak kryen çdo funksion tjetër që i caktohet nga vetë këshilli.

  Sekretare e Këshillit Bashkiak Skrapar është znj.Hava Nuhellari

 • Komisionet e Këshillit Bashkiak Skrapar

  Komisioni i Mandateve ka këtë përbërje:
  1. Shkëlqim Zaimi ( Kryetar Komisioni)
  2.Pëllumb Guri ( Anëtar)
  3.Flora Çela ( Anëtare)
  Komisioni i Ekonomisë, i Zënies me Punë, i veprimtarisë së Financave dhe Buxhetit, ka këtë përbërje:
  1. Fatos Hasanaj (Kryetar)
  2. Shkëlqim Zaimi (Anëtar)
  3. Pëllumb Guri (Anëtar)
  Komisioni për problemet komunale, Pronat e Bashkisë, Shëndetësisë dhe Mjedisit, ka këtë përbërje:
  1. Astrit Mustafarah (Kryetar)
  2. Enkela Gërmenji (Anëtare)
  3. Margarita Mersinasi (Anëtare)
  Komisioni Juridik dhe i Rendit Publik, ka këtë përbërje:
  1. Kujtim Lame (Kryetar)
  2. Andi Bregu (Anëtar)
  3. Myqeret Hebibasi (Anëtar)
  Komisioni i Turizmit, Arsimit, Kulturës, Rinisë dhe Sportit, ka këtë përbërje:
  1. Mimoza Zylyftari (Kryetare)
  2. Lorena Hoxha (Anëtare)
  3. Dritan Pëllumbi (Anëtar)
  Komisioni për Zhvillimin Urbanistik dhe Ndërtimit, ka këtë përbërje:
  1. Kujtim Lame (Kryetar)
  2. Partizan Gorçe (Anëtar)
  3. Shpresa Musabelliu (Anëtare)

 • Grupet e Këshillit të Bashkisë Skrapar

  Në grupin e Këshilltarëve të Subjektit Partia Socialiste e Shqipërisë bëjnë pjesë:
  Partizan GORÇE
  Fatos HASANAJ
  Flora CELA

  Në grupin e Këshilltarëve të Subjektit Lëvizja Socialiste për Integrim bëjnë pjesë:
  Mimoza ZYLYFTARI
  Shpresa MUSABELLIU
  Shkëlqim ZAIMI
  Kujtim LAME
  Myqeret HEBIBASI
  Astrit MUSTAFARAJ
  Andi BREGU
  Enkela GËRMENJI
  Lorena HOXHA
  Margarita MERSINASI

  Në grupin e Këshilltarëve të Partisë Demokratike të Shqipërisë bëjnë pjesë:
  Pëllumb GURI
  Dritan PËLLUMBI