Neni Nr.7 i ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit” Ligji Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore”
Ky Material publikohet: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Koha e shërbimit: Menjëherë
Organi që miraton: Këshilli i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Kryetari i Bashkisë / Sekretare e Këshillit Bashkiak

Në vijim ndiqni me numërimin e ri, Vendimet e reja të 2019 të dala nga Këshilli Bashkiak Skrapar pas Zgjedhjeve Vendore të 30.06.2019 (numërimi rinis nga zero)

Nëse përkrah Vendimit shihni një shenjë të ngjashme kjo do të thotë se vendimi i përket vendimarrjeve të para datave nga 01.01.2019 deri jo më vonë se 30.06.2019