Neni Nr.7 dhe Neni 11/4 I ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit” dhe Neni 64 pika j, Ligji Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati Kohor: brenda 48 orësh nga miratimi i tyre
Organi që Miraton: Kryetari i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Koordinatori për të drejtën e Informimit
Modeli Standard i Kërkesës Për Informim (KPI)