Neni Nr.7 pika ç) i ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit” dhe Neni 15/3 i Ligji Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati Kohor: Menjëherë
Organi që Miraton: Kryetari i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Koordinatori për të drejtën e Informimit

Adresa Postare:
Bashkia Skrapar
Rruga: “Arkitekt Kasëmi”, Nr.1 Lagjia: “Çlirimi”
Godina e Bashkisë, Kati i Parë
Çorovodë, Skrapar. SHQIPËRI.
Kod Postar: 5401

Adresa Elektronike:
e – Mail:  info@bashkiaskrapar.gov.al
ivi.dosti@bashkiaskrapar.gov.al