Neni Nr.7 pika ç) i ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit” dhe Neni 15/3 i Ligji Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati Kohor: Menjëherë
Organi që Miraton: Kryetari i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Koordinatori për të drejtën e Informimit

Në mjediset e Bashkisë Skrapar, fizikisht ju mund të paraqiteni pranë Koordinatorit për Informim ( në rast se zgjidhni këtë formë komunikimi përkundrejt komunikimit elektronik).
Orari i punës:
Çdo ditë nga e hëna në të enjte: 08:00 – 16:30
Çdo e premte: 08:00 – 14:30