Neni Nr.7 si dhe Neni 11/4 i ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit” dhe Neni 64 pika j i Ligji Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati Kohor: Brenda 48 orësh prej miratimit
Organi që Miraton: Kryetari i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Koordinatori për të drejtën e Informimit

Në rastin se për ankesën që ju keni bërë zyrtarisht në adresat e përcaktuara të kontaktit për Informim, nuk ju është dhënë informacioni brenda afateve të duhura, ju mund të ankoheni përmes këtyre kontakteve:
Komunikim Postar:
Adresa: Rr. “Abdi Toptani”, Nd. 5, Kodi postar 1001, Tiranë

Komunikim Elektronik
E-mail: info@idp.al