Nenet 32 dhe 33  Ligji Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati Kohor: Menjëherë
Organi që Miraton: Kryetari i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Koordinatori për të drejtën e Informimit
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë
Ligji Për Vetëqeverisjen Vendore
Ligji Për Nënpunësin Civil
Për Garantimin e Integritetit të Personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike
Vendim i Kuvendit për Përcaktimin e Rregullave të Detajuara mbi Zbatimin e Ndalimeve të Parashikuara
Programi i Transparencës 2018