Nenet 32 dhe 33 Ligji Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati Kohor: Menjëherë
Organi që Miraton: Kryetari i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Koordinatori për të drejtën e Informimit
Karta e të drejtave të Qytetarit
Për Rregullat e Etikës në Administratën Publike
Institucionet kundër Korrupsionit
Programi i Transparencës