Neni Nr.7 si dhe Neni 11/4 i ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit” dhe Neni 64 pika j i Ligji Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati Kohor: Brenda 48 orësh prej miratimit
Organi që Miraton: Kryetari i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Koordinatori për të drejtën e Informimit

Për bërjen e një Kërkese për Informacion Pranë Bashkisë Skrapar ndiqet kjo procedurë:
1. Kërkesa për informim bëhet me shkrim dhe dërgohet dorazi, me shërbim postar ose përmes komunikimit nëpërmjet postës.
Ju duhet të shkruani saktë të dhëna mbi identitetin (përcaktuar në Formularin për KPI) si dhe të siguroheni që e keni realizuar nënshkrimin e dokumentit.

Kërkesa për informim duhet të përmbajë:
a) emrin dhe mbiemrin e kërkuesit;
b) adresën postare ose elektronike ku kërkohet të dërgohet informacioni;
c) përshkrimin e informacionit që kërkohet;
ç) formatin në të cilin preferohet informacioni;
d) çdo të dhënë që kërkuesi gjykon se mund të ndihmojë në identifikimin e informacionit të kërkuar.