Nenet Nr.11, 12 si dhe Neni 14 Të ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati Kohor: Menjëherë
Organi që Miraton: Koordinatori për të drejtën e Informimit
Përgjegjës për Publikimin: Koordinatori për të drejtën e Informimit

Në çdo rast, Proçedura e Rregjistrimit të Kërkesës në Rregjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve për Informimin në Bashkinë Skrapar, nënkupton se kërkesa për informim regjistrohet dhe për të, caktohet një numër rendor.
Numri rendor, së bashku me të dhënat e kontaktit të koordinatorit për të drejtën e informimit, i jepen kërkuesit që ka bërë kërkesën për informim, në mënyrë që ai të njihet me përfshirjen e kërkesës së kryer në dokumentacionet zyrtare. Kërkesat për informim regjistrohen sipas radhës së paraqitjes dhe trajtohen pa dallime mes tyre.