Neni Nr.13/1 i ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati Kohor: Menjëherë
Organi që Miraton: Këshilli Bashkiak
Përgjegjës për Publikimin: Koordinatori për të drejtën e Informimit

Pagesa e Tarifave bëhet kundrejt Mandatit të Pagesës, që lëshohet nga Bashkia Skrapar dhe që mund të paguhet pranë Bashkisë, apo Bankave të Nivelit të Dytë me të cilat operon Bashkia Skrapar. Vërtetimi i Kryerjes së Pagesës ose Mandat Pagesa dërgohet Dorazi apo Elektronikisht në kontaktin e Koordinatorit për Informim Pranë Bashkisë Skrapar