Neni Nr.13/1 i ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati Kohor: Menjëherë
Organi që Miraton: Këshilli Bashkiak
Përgjegjës për Publikimin: Koordinatori për të drejtën e Informimit

Personat që përfitojnë ndihmë ekonomike si dhe personat me aftësi të kufizuar, si dhe subjektet përfituese sipas ligjit nr. 10 039, datë 22.12.2008, “Për ndihmën juridike”, të ndryshuar, e përfitojnë informacionin FALAS. Për këtë ata duhet të paraqesin tek Koordinatori për Informim ( fizikisht apo elektronikisht) Vërtetimin që i përkasin këtyre kategorive.