Neni 32 dhe 33 i ligjit Nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen vendore”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati Kohor: Menjëherë
Organi që Miraton: Kryetari i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Koordinatori për të drejtën e Informimit
 • Dhënie me qera të aseteve të Bashkisë nën/mbi 200 metra katror
 • Pajisje me konfirmim kufizim prone private me pronë shtetërore
 • Pajisje me konfirmim per pronat e Bashkisë ( për oborr me përdorim)
 • Pajisje me vërtetim trajtimi me tokë (arë) sipas ligjit Nr.7501
 • Pajisje me çertifikatë përdorimi
 • Pajisje me vërtetim të tokës në pronësi/përdorim
 • Pajisje me Vërtetim për ushtrim aktiviteti bujqësor apo blegtoral
 • Pajisje me Aktin Marrjes së Tokës në Pronësi
 • Pajisje me Vërtetimin e Pagesës së Taksës për Tokën Bujqësore dhe ndërtesën
 • Pajisje me Deklaratë Kufitarësh
 • Pajisje me Vërtetim që është pajisur me tokë ( për jashtë shtetit)
 • Pajisje me Vërtetim që nuk është pajisur me tokë
 • Dërgim Dokumentacioni për rregjistrim Fillestar Toke Bujqësore
 • Dërgim Dokumentacioni për rregjistrimin fillestar Tokë – Truall