Neni 32 dhe 33  i ligjit Nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen vendore”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati Kohor: Menjëherë
Organi që Miraton: Kryetari i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Koordinatori për të drejtën e Informimit
 • Leje për pajisje për Hapësirat Reklamuese
 • Pajisje për Leje për zhvillimin e aktiviteteve argëtuese, kulturore, manifeste politike etj.
 • Pajisje me leje për zhvillim panairi në hapësira publike
 • Pajisje me leje për zënie hapësire publike nga aktivitetet restorative / rekreative
 • Informim në lidhje me zhvillimin e pronës sipas PPV
 • Hartim i PDV
 • Hartim gentplan ( i azhornuar) i pronës për leje zhvillimi dhe deklarime paraprake
 • Konfirmim për vijën kufizuese të qytetit të Skraparit
 • Leje Zhvillimi
 • Leje Ndërtimi
 • Ndryshim i aktivitetit / funksionit
 • Rishikim i kushteve të lejes së ndërtimit
 • Shtyrja e afatit të lejes së ndërtimit
 • Ndryshimi i subjektit zbatues
 • Konfirmim i lejes së ndërtimit
 • Deklaratë për kryerje punimesh
  (Shënim: Kjo listë shërbimesh mund të jetë e përditësueshme me elementë të rinj)