Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Neni 32 dhe 33 i ligjit Nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen vendore”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati Kohor: Menjëherë
Organi që Miraton: Kryetari i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Koordinatori për të drejtën e Informimit
  • Hartim dhe Pregatitje periodik e PVV për mjedisin në përputhje me strategjinë mjedisore;
  • Masa për ruajtjen ose përmirësimin e cilësisë së ajrit. (Proçesverbale, akt konstatime, etj)
  • Miraton planin e zonës në fushën e mbrotjes së mjedisit.
  • Informimin e publikut për propozimet dhe çdo informacion përkatës për mjedisin; për të drejtën e tij për të marrë pjesë në përgatitjen e planit;
  • Përcaktimin e metodave, sipas të cilave publiku mund të marrë pjesë në këshillim;
  • Drejtimin e hartimit dhe zbatimit të planeve vendore të veprimit për zhurmën;
  • Drejtimin e procesit të hartëzimit të zhurmës;
  • Shpalljen e zonave të qeta, në një mjedis të banuar apo në një mjedis të hapur, si dhe vendosin kufizime të tjera për zhurmën, në përputhje me planin vendor të veprimit;
  • Kërkimin nga personat fizikë e juridikë, që ushtrojnë veprimtari apo përdorin impiante dhe instalime që lëshojnë zhurmë, marrjen e masave parandaluese për respektimin e vlerës kufi të zhurmës;
  • Kërkimin nga organet e kontrollit që të ushtrojnë kontroll, të bëjnë matje dhe të pezullojnë apo të mbyllin veprimtari, që nuk respektojnë dispozitat ligjore.