Neni 32 dhe 33 i ligjit Nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen vendore”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati Kohor: Menjëherë
Organi që Miraton: Kryetari i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Koordinatori për të drejtën e Informimit
 • Përfitim nga Programet e Strehimit Social
 • Pajisje me vërtetim si i pastrehë
 • Përfitim Burse Studimi Brenda Vendit
 • Përfitim Ndihme Ekonomike
 • Përfitim Pagese për Paraplegjik dhe Tetraplegjik
 • Përfitim Pagese për Verbërinë
 • Përfitim pagese për shtesë invaliditeti
 • Përfitim Pagese për aftësi ndryshe
 • Përfitim ndihme ekonomike për shërbim kujdestarie për të mitur
 • Përfitim pranimi i personave me aftësi ndryshe në institucionet ditore
 • Pajisje me vertetim për të ardhurat ekonomike
 • Pajisje me vërtetim për takim në burg
 • Pajisje me vërtetim me vlerërësim moralo-shoqëror
 • Përfitim kompesimi të energjisë elektrike për kategoritë para dhe tetra plegjike si dhe të verbër
 • Përfitim i mbrojtjes së të miturve
 • Përfitim i Shpërblimit të lindjes