Neni 32 dhe 33 i ligjit Nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen vendore”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati Kohor: Menjëherë
Organi që Miraton: Kryetari i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Koordinatori për të drejtën e Informimit
  • Leje për sallat apo mjediset për aktivitete kulturore
  • Dhënie kostumesh popullore me qera
  • Leje për zhvillim aktivitetesh sportive ne mjediset e menaxhuara sportive
  • Leje për përdorim mjetesh apo vendesh për aktivitete argëtuese