Mbështetur në VKM Nr.903 datë 21.12.2016, “Për Përcaktimin e Kritereve për Përfitimin e Bursave nga Fondi i Mbështetjes Studentore për Studentët e Shkëlqyer, Studentët që Studiojnë në Programe Studimi në Fushat Prioritare dhe Studentët në Nevojë” si dhe Urdhërit nr.658 datë 27.12.2017 “Mbi Miratimin e Numrit të Bursave Financiare për Studentët që Ndjekin Studimet në IAL Publike, të Regjistruar në Vitin e Parë Akademik në Programet e Ciklit të Parë Të studimeve me Karakter Profesional dhe në Programet e Integruara të Studimeve të Ciklit të Dytë në Institucionet e Arsimit të Lartë Publik, për Vitin Akademik 2017 – 2018” i ndryshuar.

Dokumentet që duhet të paraqiten për t’u pajisur me bursë për vitin akademik 2018-2019

 1. Çertifikatën e gjendjes familjare. (Nuk pranohet certifikata e ndarjes nga trungu familjar, vetëm në rastet kur studenti është i martuar dhe akomodohet në konvikte publike). (nxirret nga bashkia)
 2. Vërtetimin e ndihmës ekonomike nga njësia e vetëqeverisjes vendore. (nxirret nga bashkia)
 3. Vërtetimin për studentet me aftësi të kufizuara nga Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punë që janë përfitues të kësaj pagese. (nxirret nga bashkia)
 4. Për vëllezërit dhe motrat që vazhdojnë shkollën dokumentin nga shkolla (Nëse janë studentë vërtetimin nëse janë trajtuar me burse, ose jo më parë).
 5. Dokumentin nga zyra e tatimeve që të vërtetojë së çdo pjesëtar nga familja e studentit duke përfshirë edhe studentin nuk ushtron aktivitet privat. (nxirret nga bashkia)
 6. Vërtetimin e statusit të jetimit.
 7. Studentët që kanë humbur kujdestarinë prindërore duhet që të dorëzojnë Vendimin e Gjykatës së formës së prerë.
 8. Studentët që janë identifikuar e trajtuar si viktima të trafikut të qenieve njerëzore dhe kanë humbur kujdesin prindëror duhet të dorëzojnë vërtetimin e marrë nga zyrat përkatëse.
 9. Studentët që kanë humbur prindin në krye dhe për shkak të detyrës duhet të dorëzojnë po ashtu vendimin përkatës.
 10. Vërtetimin që jeni studentë.
 11. Kërkesë me shkrim për t’u trajtuar me burse.
 12. Deklaratën personale (nxirret nga bashkia)

Nuk pranohen dokumentet për bursë për këto kategori studentësh:

 • Kur janë ndarë nga trungu familjar.
 • Janë duke ndjekur një program të dytë studimi.
 • Kur vijnë nga familjet që ushtrojnë veprimtari private.

Afati i dorëzimit të dokumenteve është data 15.12.2018  në  Bashkine Skrapar