Neni 32 dhe 33 i ligjit Nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen vendore”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati Kohor: Menjëherë
Organi që Miraton: Kryetari i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Koordinatori për të drejtën e Informimit

Vërtetim toke  në pronësi ose në perdorim dhe kategoria e saj.
Vërtetim për  ushtrim aktiviteti bujqesor e blegtoral.
Kërkesë  për  ndryshim të bonitetit  te tokave.
Kërkesë  për  lirimin e tokës pronë e private te zaptuar nga individedhe llogaritja e demit.
Vërtetim për  sipërfaqe  ndërtesë të paregjistruar në Z.V.R.P.P.
Kërkesë  për  aplikim  për subvencionet bujqësore e blegtorale.
Kërkesë për ndryshime të zonave kadrastrale.
Kërkesë për  saktësim pronash të lira të marra nga A.K.K.Pronave.