Neni 32 dhe 33 i ligjit Nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen vendore”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati Kohor: Menjëherë
Organi që Miraton: Kryetari i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Koordinatori për të drejtën e Informimit

Liçensë  dhe certifikate transport per  transport udhetaresh me taksi.
Liçensë  dhe certifikate trans. per  trans. udhet. me linje te rregullt qytetese.
Liçensë   dhe certifikate transp. per  transp.mallrash  per  te trete dhe meqera brenda vendit.
Certifikatë per  transport mallrash  brenda vendit  per  llogari  te vet
Autorizim   për  parkim te rezervuar.
Autorizim për  tregetim me pakice te karburanteve, te gazitdhe n/produkteve te tyre.
Autorizim për  tregetim te lendeve djegese.