Neni 32 dhe 33 i ligjit Nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen vendore”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati Kohor: Menjëherë
Organi që Miraton: Kryetari i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Koordinatori për të drejtën e Informimit

Kërkesë për dhënie mendimi për leje mjedisore tipi: A.B.C.
Kërkesë për dhënie leje për ushtrim aktiviteti 24 orë për subjekte të ndryshme.
Kërkesë për dhënie leje me zgjatje orari të subjekteve të ndryshme.