Neni 7 i ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit” si dhe neneve 25 dhe 71 i VKM Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati Kohor: Brenda 5 ditëve nga nënshkrimi
Organi që Miraton: Kryetari i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Kryetari i Bashkisë
 • Objekte Kontrata Publike për Furnizime Viti 2019

  Blerje Nafte per nevojat e Ndermarrjes se Sherbimeve Publike
  Blerje Goma per automjetet e Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike
  Blerje Nafte
  Blerje pjese Kembimi per mjete transporti e makineri.
  Blerje Goma per automjetet e Ndermarrjes se Sherbimeve Publike
  Blerje Çimento
  Blerje Materjale ndihmese per vendosjen e matesave te ujit
  Blerje Matesa uji per Ujesjelles Kanalizime Skrapar
  Blerje Vaj dhe Graso
  Blerje Goma per automjetet e Ndermarrjes
  Blerje Nafte
  Blerje Pllaka Guri dhe Gure
  Blerje Çimento
  Blerje pjese Kembimi per nevojat e Ndermarrjes se Sherbimeve Publike
  Blerje ushqimesh për konvitktin e shkollës së mesme ” Ramiz Aranitasi”(Prill-Dhjetor)
  Blerje Pjese Kembimi
  Blerje Cimento
  Blerje rërë
  Blerje nafte për administratën dhe për ujitje, kullimi.
  Blerje Kancelari per Ujesjelles Kanalizime Skrapar
  Blerje Hipoklot klori per Ujesjelles Kanalizime skrapar
  Blerje Nafte D-1
  Blerje Goma per makinen e ndermarjes
  F.V. Kondicioner për shkollën “Zylyftar Veleshnja”
 • Objekte Kontrata Publike për Shërbime Viti 2019

  Kanali i ujrave të larta Gjerbës, faza e tretë.
  Ndërtim i Kanalit Ujites Fshati Barç, Njësia Administrative Gjerbës
  Rikonstruksion i kopështit Kakrukë
  Sistemim i ambjenteve të jashtëm dhe terrenet sportive të shkollës Ramis Aranitasi
  Rikonstruksion i sifonit të kanalit ujitës të fshatit Staraveckë.
 • Objekte Kontrata Publike për Furnizime Viti 2018

  Blerje ushqimesh për konviktin e nxënësve
  Blerje Pllaka Guri
  Blerje Pllaka Guri
  Blerje dru zjarri për shkollat në vartësi të Bashkisë
  F.V. pllakë guri dekorative për shtresat e ambienteve të territorit të varrezave të dëshmorëve, Skrapar
  Blerje kamionçine
  Blerje kamioncine per nevoja te Ndermarrjes se Sherbimeve Publike
  Blerje materiale elektrike
  Blerje ,Kancelari per Ujesjelles Kanalizime Skrapar.
  Sherbim per transport te koshave te mbeturinave
  Blerje pompe lavazho pompe grasatimi dhe kompresor ajri
  Blerje materiale elektrike
  Blerje kompjutera deskop
  Uniforma per policine Bashkiake 2018
  Blerje kamionçine
  Blerje materiale elektrike
  Blerje nafte per Zjarrfikeset
  Blerje nafte per Zjarrfikeset
  Blerje pjese kembimi per makine
  Blerje, materjale plotesuese-2 per vendosjen e matsave
  Blerje kompjutera desktop
  Blerje çimento
  Blerje materiale elektrike
  Blerje materiale elektrike
  Blerje,Matsa uji per Ujesjelles Kanalizime Skrapar
  Blerje materiale ndertimi
  Blerje pllaka guri
  Blerje ushqimesh per Qendren Alternative per vitin 2018
  Blerje pjese kembimi per makine
  Sigurim i ushqimit per degustim ne aktivitetin e hapjes se sezonit turistik Skrapar 9 Maj 2018
  Sigurimi i materialeve dhe personave per organizimin e panairit Maj 2018
  Blerje goma, bateri dhe komardare per automjetet e Bashkise
  Blerje kamionçine
  Punime kalitje
  Blerje materiale elektrike
  Blerje materiale elektrike
  Blerje dokumentacioni per vitin 2018
  Blerje nafte për nevoja të Ndërmarjes së Shërbimeve Publike, Bashkia Skrapar, për vitin 2018
  Blerje kamera sigurie per godinen e Bashkise
  Blerje materiale ndertimi
  Blerje ushqimesh për konvitkin e shkollës së mesme
  Blerje mobilje zyrash
  Blerje vegla pune
  Blerje mobilje zyrash
  Blerje çimento
  Blerje goma
  Blerje kamionçine
  Blerje,Matsa uji per Ujesjelles Kanalizime Skrapar
  Blerje, materjale plotesuese per vendosjen e matsave
  Blerje nafte
  Blerje materiale pastrimi per vitin 2018
  Blerje nafte per vitin 2018
  Sigurim i mjeteve te transportit te Bashkise Skrapar
  Blerje ushqimesh per Çerdhen per vitin 2018
  Blerje materiale pastrimi per vitin 2018
  Blerje kancelari per vitin 2018
  Blerje matesa uji
  Blerje tabelash sinjalistike rrugore
 • Objekte Kontrata Publike për Shërbime Viti 2018

  Kolaudim punimesh për Ndërtim lulishte në lagjen 5 Shtatori, Çorovodë
  Kolaudim punimesh për Ndërtim lulishte në lagjen 5 Shtatori, Çorovodë
  Shërbim interneti për Njësitë Administrative
  Kolaudim punimesh për Rikonstruksion i shkollës fillore, fshati Gradec
  Shërbim interneti për Njësitë Administrative
  Shërbim interneti për Njësitë Administrative
  Kolaudim punimesh për Rikonstruksion i shkollës fillore, fshati Gradec
  Kolaudim punimesh për Rikonstruksion i shkollës fillore, fshati Gradec
  Kolaudim punimesh për Rikonstruksion i shkollës fillore, fshati Gradec
  Kolaudim punimesh për Rikonstruksion i shkollës fillore, fshati Gradec
  Sigurim i automjetit me targë AA203MB, Bashkia Skrapar
  Riparime e disa automjeteve te Bashkise Skrapar
  Kolaudim punimesh për Rikonstruksion i rrugës së fshatit Munushtir
  Kolaudim punimesh për Rikonstruksion i Çatisë së Muzeut Historik të Skraparit
  Kolaudim punimesh për Rikonstrukson i zyrave të M.K.Z, Skrapar
  Mbikëqyrje punimesh për Rikonstruksion i shkollës fillore ,fshati Gradec
  Kolaudim punimesh për Rikonstruksion i Urës “Dervish Iliazit” Fshati Vlushë , Bashkia Skrapar
  Kolaudim punimesh për Rikonstruksion i shkollës 9-vjecare Vëndreshë”
  Kolaudim punimesh për Ndërtim kanali ujitës, fshati Munushtir
  Kolaudim punimesh për Ndërtim kanali ujitës, fshati Munushtir
  Kolaudim punimesh per Rikonstruksion i kanalit ujites HEC-Ujanik Gjerbes, Sistemim dhe mbrojtje nga ujrat e larta ,perroi fshatit Gjerbes ( faza e dyte )
  Kolaudim punimesh per Rikonstruksion i kanalit ujites fshati Straficke, Bashkia Skrapar
  Kolaudim punimesh për Rikonstruksion i shkollës 9-vjecare Vëndreshë
  Mbikqyrje punimesh per Ndertim lulishte ne lagjen 5 Shtatori, Çorovodë
  Mbikqyrje punimesh per Ndertim lulishte ne lagjen 5 Shtatori, Çorovodë
  Mbikqyrje punimesh per Rikonstruksion i Ures “Dervish Iliazit” Fshati Vlushe , Bashkia Skrapar”
  Punime per lyerjen e hollit dhe koridoreve te objektit Bashkise Skrapar
  Mbikqyrje punimesh per Rikonstruksion i kanalit ujites fshati Straficke, Bashkia Skrapar
  Mbikqyrje punimesh per Rikonstruksion i kanalit ujites HEC-Ujanik- Gjerbes, Sistemim dhe mbrojtje nga ujrat e larta ,perroi fshatit Gjerbes ( faza e dyte )
  Mbikqyrje punimesh per Ndertim kanali ujites Fshati Munushtir
  Mbikqyrje punimesh per Rikonstrukson i Zyrave te M.K.Z -se , Skrapar
  Projektim zbatim dhe preventiv perfundimtar per “Punime restauruese te salles se Qendres Kulturore “Riza Cerova”, Corovode
  Organizim dreke per te ftuarit VIP ne Panair
  Mbikqyrje punimesh per “Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare Vendreshe”
  Mbikqyrje punimesh per “Rikonstruksion i rruges se fshatit Munushtir”
  Mirembajtje dhe sherbime per mjetet e transportit te Bashkise
  Mirembajtje dhe sherbime per mjetet e transportit te Bashkise