Neni 7 i ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit” si dhe neneve 25 dhe 71 i VKM Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati Kohor: Brenda 5 ditëve nga nënshkrimi
Organi që Miraton: Kryetari i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Sektori i Prokurimeve
Objekte Kontrata Publike Viti 2020
Blerje Materiale Ndertimi (Inerte )
Blerje Fadrome e re per nevojat e Ndermarrjes se Sherbimeve Publike , Skrapar
Blerje Materiale Ndertimi ( Inerte )
Blerje mjeti për largimin e mbetjeve dhe kosha për mbetjet
Blerje Materiale Ndertimi
Blerje Çimento
Blerje Vajra dhe Graso
Blerje Soletina per Varreza
Blerje Goma
Blerje Pjesë Këmbimi
‘‘Blerje Nafte per nevojat e Ndermarrjes se Sherbimeve Publike, Skrapar
Mbikqyrje punimesh për objektin ”Rehabilitim i Ujësjellësit të Qytetit të Çorovodës dhe fshatrave Çerenisht dhe Sharovë”
Rehabilitim i Ujesjellesit të Qytetit të Çorovodës dhe fshatrave Çerenisht dhe Sharovë, Bashkia Skrapar
Blerje Vegla pune
Blerje Tulla Rate
Blerje nafte për administratën, për ujitje – kullimi dhe për zjarrfikësen për vitin 2020
Blerje ushqimesh për nevojat e konviktit të shkollës së mesme 2020
Studim-Projektim,“Rikualifikimi urban i ambjenteve rekreative, restaurimi i fasadave te objekteve ne lagjen “5 Shtatori”Corovode
Rikonstruksion i Urës Automobilistike tip Beli, fshati Malind, Ndërmarrja e Shërbimeve Publike, Skrapar
Rikonstruksion Urës Automobilistike tip Beli, fshati Malind, Ndërmarrja e Shërbimeve Publike, Bashkia Skrapar.
Blerje Karburanti Nafte D-1 per Ujesjelles Kanalizime Skrapar
Objekte Kontrata Publike për Furnizime Viti 2019
Blerje Nafte per nevojat e Ndermarrjes se Sherbimeve Publike
Blerje Goma per automjetet e Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike
Blerje Nafte
Blerje pjese Kembimi per mjete transporti e makineri.
Blerje Goma per automjetet e Ndermarrjes se Sherbimeve Publike
Blerje Çimento
Blerje Materjale ndihmese per vendosjen e matesave te ujit
Blerje Matesa uji per Ujesjelles Kanalizime Skrapar
Blerje Vaj dhe Graso
Blerje Goma per automjetet e Ndermarrjes
Blerje Nafte
Blerje Pllaka Guri dhe Gure
Blerje Çimento
Blerje pjese Kembimi per nevojat e Ndermarrjes se Sherbimeve Publike
Blerje ushqimesh për konvitktin e shkollës së mesme ” Ramiz Aranitasi”(Prill-Dhjetor)
Blerje Pjese Kembimi
Blerje Cimento
Blerje rërë
Blerje nafte për administratën dhe për ujitje, kullimi.
Blerje Kancelari per Ujesjelles Kanalizime Skrapar
Blerje Hipoklot klori per Ujesjelles Kanalizime skrapar
Blerje Nafte D-1
Blerje Goma per makinen e ndermarjes
F.V. Kondicioner për shkollën “Zylyftar Veleshnja”
Objekte Kontrata Publike për Shërbime Viti 2019
Kanali i ujrave të larta Gjerbës, faza e tretë.
Ndërtim i Kanalit Ujites Fshati Barç, Njësia Administrative Gjerbës
Rikonstruksion i kopështit Kakrukë
Sistemim i ambjenteve të jashtëm dhe terrenet sportive të shkollës Ramis Aranitasi
Rikonstruksion i sifonit të kanalit ujitës të fshatit Staraveckë.
Objekte Kontrata Publike për Furnizime Viti 2018
Blerje ushqimesh për konviktin e nxënësve
Blerje Pllaka Guri
Blerje Pllaka Guri
Blerje dru zjarri për shkollat në vartësi të Bashkisë
F.V. pllakë guri dekorative për shtresat e ambienteve të territorit të varrezave të dëshmorëve, Skrapar
Blerje kamionçine
Blerje kamioncine per nevoja te Ndermarrjes se Sherbimeve Publike
Blerje materiale elektrike
Blerje ,Kancelari per Ujesjelles Kanalizime Skrapar.
Sherbim per transport te koshave te mbeturinave
Blerje pompe lavazho pompe grasatimi dhe kompresor ajri
Blerje materiale elektrike
Blerje kompjutera deskop
Uniforma per policine Bashkiake 2018
Blerje kamionçine
Blerje materiale elektrike
Blerje nafte per Zjarrfikeset
Blerje nafte per Zjarrfikeset
Blerje pjese kembimi per makine
Blerje, materjale plotesuese-2 per vendosjen e matsave
Blerje kompjutera desktop
Blerje çimento
Blerje materiale elektrike
Blerje materiale elektrike
Blerje,Matsa uji per Ujesjelles Kanalizime Skrapar
Blerje materiale ndertimi
Blerje pllaka guri
Blerje ushqimesh per Qendren Alternative per vitin 2018
Blerje pjese kembimi per makine
Sigurim i ushqimit per degustim ne aktivitetin e hapjes se sezonit turistik Skrapar 9 Maj 2018
Sigurimi i materialeve dhe personave per organizimin e panairit Maj 2018
Blerje goma, bateri dhe komardare per automjetet e Bashkise
Blerje kamionçine
Punime kalitje
Blerje materiale elektrike
Blerje materiale elektrike
Blerje dokumentacioni per vitin 2018
Blerje nafte për nevoja të Ndërmarjes së Shërbimeve Publike, Bashkia Skrapar, për vitin 2018
Blerje kamera sigurie per godinen e Bashkise
Blerje materiale ndertimi
Blerje ushqimesh për konvitkin e shkollës së mesme
Blerje mobilje zyrash
Blerje vegla pune
Blerje mobilje zyrash
Blerje çimento
Blerje goma
Blerje kamionçine
Blerje,Matsa uji per Ujesjelles Kanalizime Skrapar
Blerje, materjale plotesuese per vendosjen e matsave
Blerje nafte
Blerje materiale pastrimi per vitin 2018
Blerje nafte per vitin 2018
Sigurim i mjeteve te transportit te Bashkise Skrapar
Blerje ushqimesh per Çerdhen per vitin 2018
Blerje materiale pastrimi per vitin 2018
Blerje kancelari per vitin 2018
Blerje matesa uji
Blerje tabelash sinjalistike rrugore
Objekte Kontrata Publike për Shërbime Viti 2018
Kolaudim punimesh për Ndërtim lulishte në lagjen 5 Shtatori, Çorovodë
Kolaudim punimesh për Ndërtim lulishte në lagjen 5 Shtatori, Çorovodë
Shërbim interneti për Njësitë Administrative
Kolaudim punimesh për Rikonstruksion i shkollës fillore, fshati Gradec
Shërbim interneti për Njësitë Administrative
Shërbim interneti për Njësitë Administrative
Kolaudim punimesh për Rikonstruksion i shkollës fillore, fshati Gradec
Kolaudim punimesh për Rikonstruksion i shkollës fillore, fshati Gradec
Kolaudim punimesh për Rikonstruksion i shkollës fillore, fshati Gradec
Kolaudim punimesh për Rikonstruksion i shkollës fillore, fshati Gradec
Sigurim i automjetit me targë AA203MB, Bashkia Skrapar
Riparime e disa automjeteve te Bashkise Skrapar
Kolaudim punimesh për Rikonstruksion i rrugës së fshatit Munushtir
Kolaudim punimesh për Rikonstruksion i Çatisë së Muzeut Historik të Skraparit
Kolaudim punimesh për Rikonstrukson i zyrave të M.K.Z, Skrapar
Mbikëqyrje punimesh për Rikonstruksion i shkollës fillore ,fshati Gradec
Kolaudim punimesh për Rikonstruksion i Urës “Dervish Iliazit” Fshati Vlushë , Bashkia Skrapar
Kolaudim punimesh për Rikonstruksion i shkollës 9-vjecare Vëndreshë”
Kolaudim punimesh për Ndërtim kanali ujitës, fshati Munushtir
Kolaudim punimesh për Ndërtim kanali ujitës, fshati Munushtir
Kolaudim punimesh per Rikonstruksion i kanalit ujites HEC-Ujanik Gjerbes, Sistemim dhe mbrojtje nga ujrat e larta ,perroi fshatit Gjerbes ( faza e dyte )
Kolaudim punimesh per Rikonstruksion i kanalit ujites fshati Straficke, Bashkia Skrapar
Kolaudim punimesh për Rikonstruksion i shkollës 9-vjecare Vëndreshë
Mbikqyrje punimesh per Ndertim lulishte ne lagjen 5 Shtatori, Çorovodë
Mbikqyrje punimesh per Ndertim lulishte ne lagjen 5 Shtatori, Çorovodë
Mbikqyrje punimesh per Rikonstruksion i Ures “Dervish Iliazit” Fshati Vlushe , Bashkia Skrapar”
Punime per lyerjen e hollit dhe koridoreve te objektit Bashkise Skrapar
Mbikqyrje punimesh per Rikonstruksion i kanalit ujites fshati Straficke, Bashkia Skrapar
Mbikqyrje punimesh per Rikonstruksion i kanalit ujites HEC-Ujanik- Gjerbes, Sistemim dhe mbrojtje nga ujrat e larta ,perroi fshatit Gjerbes ( faza e dyte )
Mbikqyrje punimesh per Ndertim kanali ujites Fshati Munushtir
Mbikqyrje punimesh per Rikonstrukson i Zyrave te M.K.Z -se , Skrapar
Projektim zbatim dhe preventiv perfundimtar per “Punime restauruese te salles se Qendres Kulturore “Riza Cerova”, Corovode
Organizim dreke per te ftuarit VIP ne Panair
Mbikqyrje punimesh per “Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare Vendreshe”
Mbikqyrje punimesh per “Rikonstruksion i rruges se fshatit Munushtir”
Mirembajtje dhe sherbime per mjetet e transportit te Bashkise
Mirembajtje dhe sherbime per mjetet e transportit te Bashkise