Neni 32 dhe 33 i ligjit Nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen vendore”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati Kohor: Menjëherë
Organi që Miraton: Kryetari i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Koordinatori për të drejtën e Informimit

Kërkesë  për  ndryshim emri / mbiemri.
Vërtetim për çertifikatë  martese me shtetas të huaj.
Kërkesë për  bashkim Familjar.
Kërkesë për  ndarje dhe vecim familjar.
Kërkesë për  ndryshim vendbanimi brenda Nj.Adm.Lagjeve dhe jashteBashkise.
Kërkesë për  shpallje martese per qytetaret.
Kërkesë për regjistrim i shtetasve te huaj per  shpallje  martese
Kërkesë për certifikate personale.
Certifikatë akt martese,aktlindje per  jashte shtetit.
Certifikatë   te ndryshme nga arkiva e gjendjes civile.
Pajisje me procesverbal  per  njohje atesie.
Pajisje me    per vecim familjar.
Dhënie  vërtetim fakti.
Kërkesë për regjistrim i lindjes prane zyres gjendjes civile.
Kërkesë cregjistrim   i vdekjeve  nga zyra gjendjes civile.
Kërkesë për regjistrim i vdekjeve me vonese.
Kërkesë për  lidhje martese per qytetaret.
Kërkesë për certifikate  familjare.
Ekzekutim i vendimeve te gjykatave.
Ekzekutim i dekreteve te presidentit te R.SH.   per  marrje dhe lenie shtetesie shqiptare.
Kërkesë  për koregjim te vendlindjes  te shtetasve  sipas udhezimit Nr.7733/4  dt..23.10.2014.
Kthim përgjigje  dhe pajisje me certifikata  te ndryshme  per prokurorine,gjykatat,policine dhe sigurimeve shoqerore.
Lista emërore  e femijve te lindur qe  perfitojne shperblim lindje.
Kërkesë e plotesim formulari  per  pajisjen me  pasaporte.
Kërkesë  e plotesim  formulari  per  pajisjen me karte identiteti.
Kërkesë  për  ndryshim te adresave te shtetasve  ne regjister te gj.civile
Koregjime të gabimeve materiale.