Neni 32 dhe 33 i ligjit Nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen vendore”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati Kohor: Menjëherë
Organi që Miraton: Kryetari i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Koordinatori për të drejtën e Informimit

Kërkesë  për  dhënie me qera të aseteve si  ndërtesë, tokë, arë, tokë, pyll, kullotë,  për gurore, shfrytëzim të lëndëve inerte etj.
Pajisje me konfirmim statusi i pronave të bashkisë.
Dhënie me qera të aseteve të bashkisë e të pajisjeve teknologjike.
Prononcim për  privatizim të pasurive në administrim të bashkisë.
Dhënie me qera të aseteve të bashkisë.
Kërkesë për dhënie me qera të trojeve nën objekt.
Kërkesë për shpronësim tokë e ndërtesa për investime publike për llogari të institucioneve shtetërore.