Neni 7 i ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit” si dhe neneve 25 dhe 71 i VKM Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati Kohor: Brenda 5 ditëve nga nënshkrimi
Organi që Miraton: Kryetari i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Sektori i Prokurimeve

Autoriteti Kontraktor
Bashkia Skrapar
Adresa: Rruga Arkitekt Kasëmi, Nd.1
Lagjia: Çlirimi, Çorovodë, Skrapar
NIPT: K49312402D
website: www.bashkiaskrapar.gov.al
email: bashkiacorovode@ymail.com

Lista Operatorët Ekonomik të Kontraktuar 2019
GRADECI
JUPITER GROUP
NOVAAKTI
Arsiva Subashi
DANA 2015
Taulant Çoku
Denisa Beshaj
GRADECI
4 S
NOART
Erlind Asllani
Rahime Belegu
PAERA
GRADECI
“TRADE-INVEST”

Përditësimi Shtator 2019 (Në listim nuk shfaqen procedurat që janë në proces)