[vc_row][vc_column]
Nenet 32 dhe 33 Ligji Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati Kohor: Menjëherë
Organi që Miraton: Kryetari i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Koordinatori për të drejtën e Informimit
[vc_column_text]Kërkese ose vertetim pagese te takses se nd. ne infrastru. dhe te legalizimit.
Kërkese per deklarate per kryerje punimesh.
Kërkese per ndryshim te aktivitetit/funksionrvr(destinacioni).
Kërkese per rishikim te kushteve te lejes se ndertimit.
Kërkese per leje zhvillimore ndertimi me funksion banimi, administrative, sherbimi dhe tregtimi.
Kërkese  per  leje zhvillimore infrastrukture ujesjelles, kanalizime.
Kërkese per leje zhvillimore ndertimi per qellimi per interes publik, cerdhe,kopshte,shkolla,rruge komunitare(private dhe shteterore).
Kërkese per leje zhvllimore komplekse per ndertimin e rrugeve kombetare,porteve ,porteve,airporteve,tuneleve,digave investimeve ne energji.
Kërkese per leje (tarife) per shrytzim te truallit publik per (kablo,tubacione).
Kërkese per leje per kalim te tokes bujqesore ne toke urbane.
Kërkese per  shpronesim toke per  llogari te inst.shteterore dhe te investimeve publike.
Kërkese per leje dhe rikonstruksion objekti.
Kërkese per informim per zhvillimin e prones sipas PPV( plani pergjithshem vendor) dhe PDV (plani i detajuar vendor).
Kërkese per vendosje reklamash ne qytet.
Kërkese per konfirmim te vijave kufizuese qytetit dhe Nj.Adm.
Kërkese per shtyrje te afatit te lejes se ndertimit.
Kërkese per regjistrim provizor te karabinas per te gjithe objektet.
Kërkese per ndryshim te subjektit zbatues.
Kërkese per paisjen me certifikate perdorimi.
Kërkese per ndertesat ne proces legalizimi.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]