Nenet 32 dhe 33 Ligji Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati Kohor: Menjëherë
Organi që Miraton: Kryetari i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Koordinatori për të drejtën e Informimit
Paketë informuese mbi gjendjen dhe potencialin e bimëve mjekesore dhe aromatike të egra dhe mundesitë për kultivimin e tyre në Bashkinë Skrapar
Ligji për Pasurinë e Paluajtshme
Për Proçedurën e Rregjistrimit të AMTP
Për Fondin Kullosor
Për Gjuetinë
Për Zonat e Mbrojtura
Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis
Për Pyjet dhe shërbimin Pyjor
Për përfundimin e proçesit të kalimit të tokës bujqësore të ish ndërmarrjeve bujqësore në pronësi të përfituesve
Për kalimin në pronësi të tokës bujqësore, pyjore, livadhve dhe kullotave
Për proçedurat e plotësimit të akteve të marrjes në pronësi për familjet bujqësore në fshatrat e ish kooperativave bujqësore
Për përcaktimin e procedurave të kryerjes së procesit të kalimit të tokës bujqësore të ish-ndërmarrjeve bujqësore në pronësi të përfituesve
Për Turizmin
Për Mbrojtjen e Mjedisit
Për Administrimin e Ujitjes dhe Kullimit
Për Menaxhimin e Integruar të Mbrojtjes ujore
Për Mbrojtjen e Biodiversitetit