Referimi Ligjor: Neni 7/1 i ligjit Nr. 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit Publik”.
Publikohet: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati kohor: 10 ditë nga shpallja e miratimit
Organi që Miraton: Këshilli i Bashkisë / Kryetari i Bashkisë
Përgjegjës për Publik: Koordinatori për të drejtën për Informim


Plani Social i Bashkisë Skrapar

Analiza Buxhetore Plani Social i Bashkisë Skrapar

Vlerësimi i Qeverisjes Vendore në Shqipëri 2020

Raporti i Performancës 2019 i Bashkisë Skrapar

Programi i Transparencës i Bashkisë Skrapar

Buxheti i thjeshtuar qytetar

Raport i Transparencës për Vitin 2019

Raport Financat Vendore Tremuajori i Tretë
Raporti Bashkitë në Procesin e Integrimit Evropian (Raporti 2018)


Vlerësimi MbarëKombëtar i Situatës së Qeverisjes Vendore 2018 - STAR 2