Referimi Ligjor: Neni 7/1 i ligjit Nr. 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit Publik”.
Publikohet: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati kohor: 10 ditë nga shpallja e miratimit
Organi që Miraton: Këshilli i Bashkisë / Kryetari i Bashkisë
Përgjegjës për Publik: Koordinatori për të drejtën për Informim

Organizatat apo Shoqatat Jofitimprurëse që veprojnë në Skrapar:

Fond Financiar Zonave Malore Tasim Sheshi Corovodë SKRAPAR
Shoqata PPK Çepan Ylli Metaj Çepan SKRAPAR
Ostrovica Çlirim Koromani Leshnje SKRAPAR
Koshnica Mersin Musabelliu Zhepë SKRAPAR
Ramia Fatmir Myftaraj Qëndër SKRAPAR
Vizion Gruaje Veprore Xhaja Çorovodë SKRAPAR