Neni 43/3 I ligjit Nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen vendore” Neni 7 pika dh Ligji 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” Nenet 8 pika c dhe neni 12 pikat ç dhe d të ligjit Nr. 114/2015 “Për Auditimin e Brendshëm në Sektorin Publik”
Ky Material publikohet: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Koha e shërbimit: brenda 30 ditëve nga dorëzimi i raportit përfundimta
Organi që miraton: Kryetari i Bashkisë
Përgjegjës për Publikimin: Struktura e Sinjalizimit, Ankesave dhe Vërejtjeve
Rregullore e Brendshme për Hetimin Administrativ të Sinjalizimit dhe Mbrojtjen e Konfidencialitetit
Rregullore e Brendshme për Hetimin Administrativ të Kërkesës së Sinjalizuesit dhe Mbrojtjen nga Hakmarrja
Ligji Nr. 60/2016 - PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR. 60/2016, “PËR SINJALIZIMIN DHE
MBROJTJEN E SINJALIZUESVE”
Ligji Nr. 150/2020 - PËR SINJALIZIMIN DHE MBROJTJEN E SINJALIZUESVE