Neni 41/6 dhe Neni 54 I ligjit Nr. 68/2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes vendore” dhe Neni 41 I ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi I Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati kohor: 15 ditë pas Miratimit të Këshillittë Bashkisë Skrapar Kurse rregjistri I Parashikimeve të Prokurimit Publik 10 ditë pas miratimit të buxhetit
Organi që miraton: Këshilli Bashkiak Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Drejtori i Financës, Ekonomisë, Buxhetit dhe Tatim – Taksave
Buxheti i Vitit 2024 për Bashkinë Skrapar
Relacion i Buxheti i Vitit 2024 për Bashkinë Skrapar
Buxheti i Vitit 2023 për Bashkinë Skrapar
Buxheti i Vitit 2022 për Bashkinë Skrapar
Buxheti i Vitit 2020 për Bashkinë Skrapar
Buxheti i Vitit 2019 për Bashkinë Skrapar ( i rishikuar)
Buxheti i Vitit 2018 për Bashkinë Skrapar
Buxheti i Vitit 2017 për Bashkinë Skrapar
Buxheti i Vitit 2016 për Bashkinë Skrapar