Neni 33 I ligjit Nr. 68/2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore” Neni 18 I ligjit Nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi I Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati kohor: Në 10 ditëshin e parë të janarit
Organi që miraton: Këshilli Bashkiak Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Drejtori i Financës, Ekonomisë, Buxhetit dhe Tatim – Taksave

Kalendari i Programit Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023
Nr. Struktura Pergjegjese Veprimi Perkates Periudha
1 Keshilli Bashkiak Miratohet Kalendari I veprimeve per PBA 2021-2023 Deri me daten 31 Dhjetor 2019
2 Sektori I Taksave dhe tarifave vendore, Drejtoria Ekonomike Pergatit raportin per vleresimet dhe parashikimet afatmesme te te ardhurave Gjate muajit Janar 2020
3 Kryetari Paraqet per shqyrtime miratim ne keshill raportin per vleresimet dhe parashikimet afatmesme te te ardhurave Deri me date 31 Janar 2020
4 Ministria e Financave dhe Ekonomisë Nxjerr udhezimin vjetor te pergatitjes se se buxhetit vendore me treguesit makroekonomike , nivelet e transfertave dhe afatet e pergatitjes se kerkesave buxhetore Me 28 Shkurt 2020
5 Grupi I Menaxhimit Strategjik Pergatit dhe paraqet per miratim ne keshillin bashkiak tavanet pergatitore te shpenzimeve te programeve buxhetore per periudhen afatmesme 2021-2023 Pas nxjerrjes se udhezimit te Ministrise se Financave
6 Keshilli Bashkiak Miraton tavanet pergatitore te shpenzimeve te programit buxhetor afatmesem 2021-2023 Jo me vone se data 15 Mars 2020
7 Kryetari Miraton udhezimin e pergatitjes se buxhetit te njesise se vetqeverisjes vendore dhe e shperndan tek te gjitha njesite shpenzuese Jo me vone se 5 dite nga data e miratimit te tavaneve pergatitore nga keshilli bashkiak
8 Drejtoria Ekonomike Analizon strukturen e shpenzimeve te programeve buxhetore te bashkise Skrapar dhe ben propozime per ndryshime Jo me vone se 10 dite nga data e miratimit te tavaneve nga Keshilli
9 Ekipet e Menaxhimit te Programeve dhe Drejtoria Ekonomike Pergatisin propozimet dhe kerkesat buxhetore ne perputhje ne udhezimin dhe tavanet e miratuara dhe ia paraqesin kryetarit te bashkise Deri me 30 Prill
10 Grupi I Menaxhimit Strategjik Kryhen analizat e kerkesave buxhetore, rishikon deklaraten e politikes se programeve, organizohen seanca degjimore sipas drejtorive e programeve 10- 23 Maj 2020
11 Grupi I Menaxhimit Strategjik Hartohet dokumenti I pare I PBA-se , Dergohen ne M F dhe Ekonomise Projekt- Dokumentin e P B A 2021-2023 Deri me 1 Qershor 2020
12 Ministria e Financave dhe Ekonomise Analizon dhe pergatit nje raport me mendime mbi projekt-dokumentin e programit buxhetor afatmesem dhe ia dergon zyrtarisht Bashkise Skrapar Brenda dates 20 Qershor 2020
13 Kryetari Paraqitet ne Keshill per miratim projekti e pare te programit buxhetor afatmesem duke shprehur edhe opinionin e tij mbi rekomandimet e Ministrise se Financave Brenda dates 30 Qershor 2020
14 Kryetari Publikon dokumentin e pare te programit buxhetor afatmesem te miratuar nga Keshilli Bashkiak Brenda dates 5 Korrik 2020
15 Ministria e Financave dhe Ekonomise Dergon udhezimin plotesues per pergatitjen e buxhetit vendor ne te gjitha njesite e vetqeverisjes vendore Brenda dates 10 Korrik 2020
16 Kryetari dhe GMS Pergatit dhe dergon per miratim tavanet perfundimtare ne Keshillin Bashkiak Brenda dates 15 Korrik 2020
17 Keshilli Bashkiak Miraton tavanet perfundimtare te shpenzimeve te PBA 2021-2023 Brenda dates 20 Korrik 2020
18 Kryetari Nxjerr udhezimin plotesues per pergatitjen e buxhetit te vitit 2021 te Bashkise Skrapar dhe e shperndan tek te gjitha njesite shpenzuese Jo me vone se 5 dite nga data e miratimit te tavaneve buxhetore perfundimtare
19 Ekipet e Menaxhimit te Programeve dhe Drejtoria Ekonomike Pergatisin kerkesat e rishikuara buxhetore per Programin Buxhetor Afatmesem 2021-2023 25 Korrik – 15 Gusht 2020
20 Grupi I Menaxhimit Strategjik Kryen analizat e kerkesave te rishikuara buxhetore te Programit Buxhetor Afatmesem 2021-2023, dhe finalizon dokumentin e Programit Buxhetor Afatmesem 2021-2023, te rishikuar 15-25 Gusht 2020
21 Kryetari Publikon dokumentin e Programit Buxhetor Afatmesem 2021-2023, te rishikuar 25 Gusht 2020
22 Grupi I Menaxhimit Strategjik Organizon seanca degjimore me komunitetin dhe grupet e interesit per konsultimin e Programit Buxhetin Afatmesem 2021-2023 1-14 Shtator 2020
23 Grupi I Menaxhimit Strategjik Sygjerimet e degjesave behet pjese e diskutimeve ne GMS ne mbledhje te posacme ne perfundim te te cilave dilet me konkluzioneve konkrete ne lidhje me sygjerimet perkatese 10-14 Shtator 2020
24 Kryetari Dergon ne Ministrine e Financave dokumentin e Programit Buxhetor afatmesem 2021-2023, te rishikuar , se bashku me nje informacion mbi rekomandimet e dhena nga Ministria e Financave gjate fazes se pare. Brenda dates 15 Shtator 2020
25 Ministria e Financave dhe Ekonomise Zhvillohen seanca konsultimi me njesite e vetqeverisjes vendore Brenda dates 5 Tetor 2020
26 Ministria e Financave dhe Ekonomise Dergon mendimet perfundimtare per t’u reflektuar ne dokumentin final te programit buxhetor afatmesem. Brenda dates 20 Tetor 2020
27 Kryetari Grupi I Menaxhimit Strategjik Pergatit projektin e programit buxhetor afatmesem perfundimtar 2021-2023 dhe e paraqet per shqyrtim e projektbuxhetin vjetor 2021 Jo me vone se data 25 Dhjetor 2020
28 Keshilli Bashkiak Miratimi I Dokumentit te projekt-programit buxhetor afatmesem, perfundimtar 2021-2023 dhe projekt buxhetit vjetor 2021 Jo me vone se data 25 Dhjetor 2020
29 Kryetari Publikimi I dokumentit te plote te programit buxhetor afatmesem 2021-2023 dhe projekt – buxhetit vjetor 2021 Jo me vone se data 31 Dhjetor 2020
30 Kryetari Dergon ne Ministrine e Financave kopjen e Buxhetit vjetor 2021 Jo me vone se 5 dite nga data e miratimit
Kalendari i Programit Buxhetor Afatmesëm 2020 - 2022
Nr. Struktura Pergjegjese Veprimi Perkates Periudha
1 Keshilli Bashkiak Miratohet Kalendari I veprimeve per PBA 2020-2022 Deri me daten 31 Dhjetor 2018
2 Sektori I Taksave dhe tarifave vendore, Drejtoria Ekonomike Pergatit raportin per vleresimet dhe parashikimet afatmesme te te ardhurave Gjate muajit Janar 2019
3 Kryetari Paraqet per shqyrtime miratim ne keshill raportin per vleresimet dhe parashikimet afatmesme te te ardhurave Deri me date 31 Janar 2019
4 Ministria e Financave dhe Ekonomisë Nxjerr udhezimin vjetor te pergatitjes se se buxhetit vendore me treguesit makroekonomike , nivelet e transfertave dhe afatet e pergatitjes se kerkesave buxhetore Me 28 Shkurt 2019
5 Grupi I Menaxhimit Strategjik Pergatit dhe paraqet per miratim ne keshillin bashkiak tavanet pergatitore te shpenzimeve te programeve buxhetore per periudhen afatmesme 2020-2022 Pas nxjerrjes se udhezimit te Ministrise se Financave
6 Keshilli Bashkiak Miraton tavanet pergatitore te shpenzimeve te programit buxhetor afatmesem 2020-2022 Jo me vone se data 15 Mars 2019
7 Kryetari Miraton udhezimin e pergatitjes se buxhetit te njesise se vetqeverisjes vendore dhe e shperndan tek te gjitha njesite shpenzuese Jo me vone se 5 dite nga data e miratimit te tavaneve pergatitore nga keshilli bashkiak
8 Drejtoria Ekonomike Analizon strukturen e shpenzimeve te programeve buxhetore te bashkise Skrapar dhe ben propozime per ndryshime Jo me vone se 10 dite nga data e miratimit te tavaneve nga Keshilli
9 Ekipet e Menaxhimit te Programeve dhe Drejtoria Ekonomike Pergatisin propozimet dhe kerkesat buxhetore ne perputhje ne udhezimin dhe tavanet e miratuara dhe ia paraqesin kryetarit te bashkise Deri me 30 Prill
10 Grupi I Menaxhimit Strategjik Kryhen analizat e kerkesave buxhetore, rishikon deklaraten e politikes se programeve, organizohen seanca degjimore sipas drejtorive e programeve 10- 23 Maj 2019
11 Grupi I Menaxhimit Strategjik Hartohet dokumenti I pare I PBA-se , Dergohen ne M F dhe Ekonomise Projekt- Dokumentin e P B A 2020-2022 Deri me 1 Qershor 2019
12 Ministria e Financave dhe Ekonomise Analizon dhe pergatit nje raport me mendime mbi projekt-dokumentin e programit buxhetor afatmesem dhe ia dergon zyrtarisht Bashkise Skrapar Brenda dates 20 Qershor 2019
13 Kryetari Paraqitet ne Keshill per miratim projekti e pare te programit buxhetor afatmesem duke shprehur edhe opinionin e tij mbi rekomandimet e Ministrise se Financave Brenda dates 30 Qershor 2019
14 Kryetari Publikon dokumentin e pare te programit buxhetor afatmesem te miratuar nga Keshilli Bashkiak Brenda dates 5 Korrik 2019
15 Ministria e Financave dhe Ekonomise Dergon udhezimin plotesues per pergatitjen e buxhetit vendor ne te gjitha njesite e vetqeverisjes vendore Brenda dates 10 Korrik 2019
16 Kryetari dhe GMS Pergatit dhe dergon per miratim tavanet perfundimtare ne Keshillin Bashkiak Brenda dates 15 Korrik 2019
17 Keshilli Bashkiak Miraton tavanet perfundimtare te shpenzimeve te PBA 2019-2021 Brenda dates 20 Korrik 2019
18 Kryetari Nxjerr udhezimin plotesues per pergatitjen e buxhetit te vitit 2019 te Bashkise Skrapar dhe e shperndan tek te gjitha njesite shpenzuese Jo me vone se 5 dite nga data e miratimit te tavaneve buxhetore perfundimtare
19 Ekipet e Menaxhimit te Programeve dhe Drejtoria Ekonomike Pergatisin kerkesat e rishikuara buxhetore per Programin Buxhetor Afatmesem 2020-2022 25 Korrik – 15 Gusht 2019
20 Grupi I Menaxhimit Strategjik Kryen analizat e kerkesave te rishikuara buxhetore te Programit Buxhetor Afatmesem 2020-2022, dhe finalizon dokumentin e Programit Buxhetor Afatmesem 2020-2022, te rishikuar 15-25 Gusht 2019
21 Kryetari Publikon dokumentin e Programit Buxhetor Afatmesem 2020-2022, te rishikuar 25 Gusht 2019
22 Grupi I Menaxhimit Strategjik Organizon seanca degjimore me komunitetin dhe grupet e interesit per konsultimin e Programit Buxhetin Afatmesem 2020.-2022 1-14 Shtator 2019
23 Grupi I Menaxhimit Strategjik Sygjerimet e degjesave behet pjese e diskutimeve ne GMS ne mbledhje te posacme ne perfundim te te cilave dilet me konkluzioneve konkrete ne lidhje me sygjerimet perkatese 10-14 Shtator 2019
24 Kryetari Dergon ne Ministrine e Financave dokumentin e Programit Buxhetor afatmesem 2020-2022, te rishikuar , se bashku me nje informacion mbi rekomandimet e dhena nga Ministria e Financave gjate fazes se pare. Brenda dates 15 Shtator 2019
25 Ministria e Financave dhe Ekonomise Zhvillohen seanca konsultimi me njesite e vetqeverisjes vendore Brenda dates 5 Tetor 2019
26 Ministria e Financave dhe Ekonomise Dergon mendimet perfundimtare per t’u reflektuar ne dokumentin final te programit buxhetor afatmesem. Brenda dates 20 Tetor 2019
27 Kryetari Grupi I Menaxhimit Strategjik Pergatit projektin e programit buxhetor afatmesem perfundimtar 2020-2022 dhe e paraqet per shqyrtim e projektbuxhetin vjetor 2020 Jo me vone se data 25 Dhjetor 2019
28 Keshilli Bashkiak Miratimi I Dokumentit te projekt-programit buxhetor afatmesem, perfundimtar 2020-2022 dhe projekt buxhetit vjetor 2020 Jo me vone se data 25 Dhjetor 2019
29 Kryetari Publikimi I dokumentit te plote te programit buxhetor afatmesem 2020-2022 dhe projekt – buxhetit vjetor 2020 Jo me vone se data 31 Dhjetor 2019
30 Kryetari Dergon ne Ministrine e Financave kopjen e Buxhetit vjetor 2020 Jo me vone se 5 dite nga data e miratimit
Kalendari i Programit Buxhetor Afatmesëm 2019 - 2021