Neni 41/6 dhe Neni 54 I ligjit Nr. 68/2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes vendore” dhe Neni 41 I ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi I Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati kohor: 15 ditë pas Miratimit të Këshillittë Bashkisë Skrapar Kurse rregjistri I Parashikimeve të Prokurimit Publik 10 ditë pas miratimit të buxhetit
Organi që miraton: Këshilli Bashkiak Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Drejtori i Financës, Ekonomisë, Buxhetit dhe Tatim – Taksave