Neni 32 I ligjit Nr. 68/2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes vendore”
Publikimi: Në menu në ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati kohor: 10 ditë nga data e miratimit
Organi që miraton: Këshilli Bashkiak Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Kryetari i Bashkisë
Drafti Paraprak - Raporti i Vlerësimit Strategjik Mjedisor - Projekti Menaxhimi i Mbetjeve të Ngurta
Drafti Plan i Menaxhimit të Mbetjeve Bashkia Skrapar
Draft Plani Rajonal i Menaxhimit te Mbetjeve, Qarku Berat
Përmbledhja jo-teknike e Planit Rajonal së Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta
Plani i Përgjithshëm Vendor dhe Plani i Zhvillimit i Bashkisë Skrapar
Vendimi për Miratimin e Planit të Përgjithshëm
Vendimi për Miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor
Video - Prezantimi Vendor i Planit dhe Rregullorja
Video - Hartimi i Planit të Përgjithshëm Vendor