Neni Nr.18/1 I ligjit Nr. 139/2015″Për vetëqeverisjen Vendore” Neni 5 pika ç dhe Neni 13/3 I ligjit Nr. 68/2017 “Për të drejtën e Informimit” Nenet 1/1 dhe 4/c I ligjit Nr. 146/2014 “Për Konsultimin Publik”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati i Publikimit: Menjëherë
Organi që Miraton: Koordinatori për njoftimin dhe konsultimin publik
Organi që Zbaton: Sekretari I Këshillit Koordinatori për njoftimimin dhe konsultimin publik

Aktet të cilat prej nesh janë të detyrueshme për zhvillim të konsultit publik  janë:
– Buxheti Vjetor dhe ndryshimet e tij
– Programet Buxhetore Afatmesme dhe Afatgjata
– Projekt-Buxhetet Vjetore, Afatmesme apo Afatgjata
– Taksat dhe Tarifat Vendore
– Tjetërsimi ose Dhënia në Përdorim të Pronave të Tretëve
– Rregullorja e Brendshme e Funksionimit të Këshillit të Bashkisë,
normat, standardet dhe kriteret për rregullimin dhe disiplinimin e funksioneve të këshillit të bashkisë që i janë dhënë atij me ligj, si dhe për mbrojtjen e garantimin e interesit publik