Neni Nr.18/2 I ligjit Nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” si dhe Neni 6 I ligjit Nr. 146/2014 “Për Konsultimin Publik”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati i Publikimit: Brenda 10 ditë nga data e miratimit
Organi që Miraton: Këshilli I Bashkisë / Kryetari I Bashkisë
Organi që Zbaton: Sekretari I Këshillit Koordinatori për njoftimimin dhe konsultimin publik

– Çdo koment apo rekomandim i marrë gjatë procesit të konsultimit publik grumbullohen nga koordinatori i njoftimit dhe konsultimit publik të organit publik dhe pasqyrohet në proçes verbalin e takimit.

– Shqyrtimi i komenteve dhe rekomandimeve kryhet nga organi publik përgjegjës për hartimin e projektaktit.

– Organi përgjegjës apo përfshirës i problematikës, sygjerimit, etj  së dhënë sinjalizohet me shkrim nga Koordinatori.

– Ky Organ vendos për pranimin ose refuzimin e rekomandimeve të marra nga palët e interesuara të konsultuara.