Neni 48/3, Neni 51 dhe Neni 54 I ligjit Nr. 68/2017 “Për Financat në Vetëqeverisjen Vendore” Neni 43 I ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” dhe ligji Nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi I Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati kohor: Raportet e Monitorimit brenda 30 ditëve pas përfundimit të periudhës së raportimit Raporti Vjetor I Konsoliduar brenda muajit Qershor të vitit buxhetor pasardhës Rregjistri I Realizimeve të Prokurimit Publik jo më vonë se datat 10 të muajve Maj, Shtator dhe Janar të çdo viti
Organi që miraton: Këshilli Bashkiak Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Drejtori i Financës, Ekonomisë, Buxhetit dhe Tatim – Taksave
Rregjistër i Realizimeve Për vitin 2021
Rregjistër i Realizimeve Për vitin 2020
Rregjistër i Parashikimeve Për vitin 2020
Rregjistër i Parashikimeve Për Vitin 2019
Ky rregjistër afishohet në fillim të vitit 2020 pasi përfundojnë të parashikuarat e 2019
Rregjistër i Realizimeve Për vitin 2018
Rregjistër i Realizimeve Për vitin 2017