Neni Nr.7 i ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit” Ligji Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore”
Ky Material publikohet: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Koha e shërbimit: Menjëherë
Organi që miraton: Këshilli i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Sekretare e Këshillit Bashkiak
Këshilli Bashkiak

Këshilli Bashkiak

 • Organi përfaqësues i Bashkisë;
 • Funksion në bazë të rregullores së miratuar nga vetë këshilltarët;
 • Ushtron vendimmarrjen e tij nëpërmjet urdhrave, urdhëresave dhe vendimeve, të cilat publikohen në faqen zyrtare të internetit të njësisë së vetëqeverisjes vendore dhe afishohet në vendet e caktuara nga njësia për njoftimet publike.
 • Është i përbërë nga:Kryetari;Zv/kryetarët;Sekretari;Këshilltarët (organizohen në komisione, që shqyrtojnë vendimmarrjen).

Mbledhja e Këshillit

 • Thërritet me kërkesën e Kryetarit të Bashkisë; me shkrim të jo më pak se 1/3 së anëtarëve të tij; e motivuar të prefektit për çështje që lidhen me ushtrimin e funksioneve të tij.
 • Quhet e vlefshme kur në të merr pjesë shumica e të gjithë anëtarëve të këshillit, me përjashtim të rasteve kur kërkohet një shumicë tjetër për marrjen e vendimeve.
 • Realizohet e hapur ose e mbyllur për publikun.Me kërkesën e kryetarit të bashkisë ose të një të pestës së anëtarëve të këshillit bashkiak, mbledhjet e këshillit bashkiak mund të bëhen të mbyllura, kur për këtë kanë votuar jo më pak se tre të pestat e gjithë anëtarëve të tij.
Struktura
Këshilli Bashkiak Skrapar ka 15 anëtarë
Kryetar i Këshillit është znj.Edlira Shkëmbi
N/Kryetar i Këshillit është znj.Besnik Demko
Sekretare e Këshillit është znj.Hava Nuhellari
Anëtarët e Këshillit
Këshilli Bashkiak Skrapar ka këtë përbërje (përditësim shtator 2020):

 1. Edlira SHKËMBI (Formulari i VetëDeklarimit) (CV)
 2. Tauland MUSTAFARAJ (Formulari i VetëDeklarimit) (CV)
 3. Flora ÇELA (Formulari i VetëDeklarimit) (CV)
 4. *Mynevere BRAHIMASI (Formulari i VetëDeklarimit) (CV)
 5. Drita TARE (Formulari i VetëDeklarimit) (CV)
 6. *Xhuli HYSI (Formulari i VetëDeklarimit) (CV)
 7. *Klajdi KADIU (Formulari i VetëDeklarimit) (CV)
 8. Eljo KALLUÇI (Formulari i VetëDeklarimit) (CV)
 9. Shpëtim HITO (Formulari i VetëDeklarimit) (CV)
 10. Marsela SULÇE (Formulari i VetëDeklarimit) (CV)
 11. Xhemal BASHO (Formulari i VetëDeklarimit) (CV)
 12. Mimoza DEMÇE (Formulari i VetëDeklarimit) (CV)
 13. Besnik DEMKO (Formulari i VetëDeklarimit) (CV)
 14. Alban BABALIU (Formulari i VetëDeklarimit) (CV)
 15. Myqerret HEBIBASI (Formulari i VetëDeklarimit) (CV)Nr. me shenjën * është i ndryshuar në renditje. Do të thotë se është këshilltari aktual pasi pararendësi i listës fillestare mund te kete lene mandat.
  Ishte
 16. *Asllan Lajthia (Formulari i VetëDeklarimit) (CV)
 17. *Lorena SATKA (Formulari i VetëDeklarimit) (CV)
 18. *Esat PASHAJ (Formulari i VetëDeklarimit) (CV)
Përbërja e Këshillit sipas Komisioneve
Komisioni i Mandateve ka këtë përbërje:
1. Flora Çela
2. Mimoza Demçe
3. Eljo Kalluçi

Komisioni i Ekonomisë, i Zënies me Punë, i veprimtarisë së Financave dhe Buxhetit, ka këtë përbërje:
1. Xhuli Hysi
2. Drita Tare
3. Tauland Mustafaraj

Komisioni për problemet komunale, Pronat e Bashkisë, Shëndetësisë dhe Mjedisit, ka këtë përbërje:
1. Besnik Demko
2. Xhuli Hysi
3. Tauland Mustafaraj

Komisioni Juridik dhe i Rendit Publik, ka këtë përbërje:
1. Eljo Kalluçi
2. Marsela Sulçe
3. Mynevere Brahimasi

Komisioni i Turizmit, Arsimit, Kulturës, Rinisë dhe Sportitdhe Barazisë Gjinore ka këtë përbërje:
1. Shpëtim Hito
2. Xhuli Hysi
3. Mimoza Demçe

Komisioni për Zhvillimin Urbanistik dhe Ndërtimit, ka këtë përbërje:
1. Alban Babaliu
2. Xhemal Basho
3. Myqerret Hebibasi
* Përditësim: Mars 2020

Detyrat dhe Vendimarrja e Këshillit Bashkiak
Detyrat dhe Vendimmarrja e Këshillit

 • Vendimmarja me ose pa konsultim publik;
 • Vendimmarrja sipas pjesëmarrjes së këshilltarëve në votim.

Këshilli bashkiak vendos për:

 • Zgjedh nga përbërja e vet komisionet e këshillit dhe miraton rregulloren e brendshme të funksionimit të vet; miraton buxhetin dhe ndryshimet e tij, numrin maksimal të punonjësve,taksat e tarifat vendore.
  Me konsultim publik dhe vendimi miratohet me shumicën e votate të të gjithë anëtarëve të Këshillit.
 • Zgjedh duke respektuar ligjin për barazinë gjinore, kryetarin, zëvendëskryetarët, sekretarin e këshillit dhe përfaqësuesit e këshillit në qark dhe i shkarkon;miraton aktet e themelimit të ndërmarrjeve, shoqërive tregtare, si dhe të personave të tjerë juridikë që krijon vetë ose me të cilët është bashkëthemelues;vendos për marrjen e kredive dhe shlyerjen e detyrimeve ndaj të tretëve;vendos për krijimin e institucioneve të përbashkëta me njësi të tjera të vetëqeverisjes vendore, përfshirë subjektin e kompetencave të përbashkëta ose me persona të tretë; vendos për dhënien ose deklarimin e mbarimit të mandatit të këshilltarit;
  Pa konsultim publik dhe vendimi miratohet me shumicën e votate të të gjithë anëtarëve të Këshillit.
 • Miraton tjetërsimin ose dhënien në përdorim të pronave të tretëve
  Me konsultim publik dhe jo më pak se tre të pestat e numrit të përgjithshëm të anëtarëve të këshillit.
 • Miraton norma, standarde e kritere për rregullimin dhe disiplinimin e funksioneve që i janë dhënë atij me ligj, si dhe për mbrojtjen e garantimin e interesit publik
  Me konsultim publik dhe me shumicën e votave, në prani të më shumë se gjysmës së të gjithë anëtarëve të këshillit.
 • Miraton nivelin e pagave e të shpërblimeve të punonjësve e të personave të tjerë, të zgjedhur ose të emëruar;organizon dhe mbikëqyr kontrollin e brendshëm të bashkisë; vendos për fillimin e procedurave gjyqësore për çështje të kompetencës së vet; vendos për simbolet e bashkisë, emërtimin e rrugëve, shesheve, territoreve, institucioneve dhe objekteve në juridiksionin e bashkisë; jep tituj nderi dhe stimuj;vendos për rregullat, procedurat dhe mënyrat e realizimit të funksioneve të deleguara, në bazë dhe për zbatim të ligjit, me të cilin bëhet ky delegim te bashkia
  Pa konsultim publik dhe merren me shumicën e votave, në prani të më shumë se gjysmës së të gjithë anëtarëve të këshillit.

Aktet e Këshillit Bashkiak:

 • Publikohen në faqen zyrtare të internetit www.bashkiaskrapar.gov.al dhe afishohen në vende publike, të caktuara nga këshilli me akses të lirë publik, brenda territorit të njësisë dhe, sipas mundësive, këshilli cakton edhe forma të tjera të publikimit të tyre.
 • Shpallen brenda 10 ditëve nga data e miratimit të tyre dhe hyjnë në fuqi 10 ditë pas shpalljes. Aktet me karakter individual hyjnë në fuqi në datën e njoftimit të tyre subjekteve që përfshihen në to.
REGJISTRI I PROJEKT AKTEVE

REGJISTRI I PROJEKT AKTEVE PER KONSULTIM PUBLIK, TE KESHILLIT BASHKIAK

Nr. rendor"Emërtimi i P/Aktit
(lidhja për shkarkim)"
Nr. i p/Aktit"Data e p/Aktit
(d/m/v)"
Tipi i p/Aktit
"Vendim apo,
Urdhër
Udhëzim
Strategji
Plan
Rregullore
Rezolutë
Marrëveshje
Kontratë"
Fusha e Veprimtarisë së p/Aktit
"Shërbimet Publike
Shërbimet Sociale
Infrastruktura
Arsimi
Zhvillimi Ekonomik
Kultura
Siguria Publike
Mjedisi
Sporti, Çlodhja
Shërbimet e brendshme
Integrimi Europian & Bashkëpunimi
Tjetër…."
"Relacioni Shpjegues

(lidhja për shkarkim)"
Dokumentet që Shoqërojnë p/Aktin
"Shtojcat
(lidhja për shkarkim)"
"Shtojcat (lidhja për shkarkim)" Dokumentet që Shoqërojnë p/Aktin
Hartuesi i p/Aktit

"Kryetari i Bashkisë
Komisioni i Këshillit
Këshilltar Bashkiak
Qytetarët
Biznesi
Shoqatë/ Organizatë e SHC
Tjetër"
1Miratimi i Projekt - Buxhetit të parë Afatmesëm 2022 - 2024130.05.2021PBABashkia Qëndër, Njësitë Administrativehttps://bashkiaskrapar.gov.al/2018/07/02/buxheti-afatmesem/https://bashkiaskrapar.gov.al/2019/01/02/buxheti-vjetor-i-bashkise-skrapar/Kryetari i Bashkisë
2Rregullore e Titujve të Nderit201.09.2021Plan
Rregullore
Bashkia SkraparKomisioni i Mandateve dhe Rregulloreve
3Mbi Miratimi i Projekt - Buxhetit Afatmesëm 2022 - 2024317.09.2021PBABashkia Qëndër, Njësitë Administrativehttps://bashkiaskrapar.gov.al/2018/07/02/buxheti-afatmesem/https://bashkiaskrapar.gov.al/2018/07/02/buxheti-afatmesem/Kryetari i Bashkisë
4Për ndryshim e nivelit te tarifave te U.K Berar SH.A419.09.2023Bashkia SkraparU.K Berat Sh.A
5Projrktvendim, PBA 2024-2026, Shqyrtim dhe miratim501.11.2023PBABashkia Skrapar dhe njesithttps://bashkiaskrapar.gov.al/2018/07/02/buxheti-afatmesem/https://bashkiaskrapar.gov.al/2018/07/02/buxheti-afatmesem/Kryetari i Bashkisë

Konsultimi Publik i p/Aktit

"Njoftimi për
Konsultimin Publik të p/Aktit

(lidhja për shkarkim)"
"Data e Publikimit të p/Aktit për
Konsultim Publik

(d/m/v) "
"Data e Mbylljes së Konsultimit Publik të p/Aktit

(d/m/v)"
"Kohëzgjatja e Konsultimit Publik të p/Aktit

(Ditë)"
"Plani i Konsultimit Publik të p/Aktit

(lidhja për shkarkim)"
"Metoda e Konsultimit Publik të p/Aktit

(online- uebfaqe e KB, takime publike, takime me ekspertë, Tjeter) "
"Mbajtja e Seancës Dëgjimore nga KB, për p/Aktit

Data
(d/m/v)"
"Ankimim për Procesin e Njoftimit dhe Këshillimit Publik të p/Aktit

PO / JO"
"Raporti për Rezultatet e Konsultimit të p/Aktit

(lidhja për shkarkim)"

REGJISTRI I BRENDSHËM I PETICIONEVE DHE INICIATIVAVE QYTETARE

REGJISTRI I ANKESAVE, KËRKESAVE DHE VËREJTJEVE