Neni Nr.7 i ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit” Ligji Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore”
Ky Material publikohet: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Koha e shërbimit: Menjëherë
Organi që miraton: Këshilli i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Kryetari i Bashkisë / Sekretare e Këshillit Bashkiak


Njoftim (1) për thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 23.01.2020
Në mbështetje të ligjit Nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” dhe në zbatim të nenit 53 pika 2, pika 3 gërma a), pika 4, njoftoj thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak, ditën e enjte më datë 23.01.2020 ora 11:00 në zyrën e Këshillit të Bashkisë Skrapar, Qëndra Kulturore “Riza Cerova”, Kati i dytë për të Shqyrtuar Projekt – Vendimet e paraqitura nga Bashkia Skrapar, me rend dite:

 1. Projekt – Vendim “Për një shtesë të VKB-së Nr.48 datë 23.12.2019 “Për Miratimin e Buxhetit Vjetor dhe projektbuxhetit afatmesëm 2020 – 2022 të Bashkisë Skrapar dhe institucioneve në varësi të saj si dhe detajimin në nivel programi dhe artikulli të fondeve buxhetore të trashëguara nga viti 2019 për Bashkinë Skrapar dhe institucionet në varësi”
 2. Projekt – Vendim “Për disa ndryshime në Vendimin e Këshillit Bashkiak Nr.25 datë 11.10.2019,  të Këshillit të Bashkisë Skrapar “Për miratimin e kërkesës për vazhdimin e procedurave të mëtejshme për heqjen nga heqjen nga fondi pyjor kullosor të siperfaqes prej 93.1 ha në objektin “Mëlovë”, njësia administrative Leshnje që do të përdoret nga shoqëria “Topi-Eki” sh.p.k. për kryerjen e aktivitetit minerar të shfrytëzimit të gurit gëlqeror të mermerizuar”
 3. Projekt – Vendim “Për dhënien e dakortësisë për vijimin e procedurave të dhënies në përdorim të një gjatësie 6.972 kilometra (për shtrirje tubacioni) dhe heqjes nga fondi pyjor – kullosor të një sipërfaqe prej 0.05 hektar (për ndërtim godine) në funksion të ndërtimit të HEC-eve “Backa 1, 2, A , B & C” në Bashkinë Skrapar.
 4. Projekt – Vendim “Për dhënien e Ndihmës Ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Dhjetor 2019
 5. Projekt – Vendim “Për miratimin e kritereve për dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për Bllok – Ndihmën Ekonomike”
 6. Shqyrtim i kërkesës së paraqitur nga Kryetari i Grupit Socialist të Këshilltarëve si dhe kërkesa të paraqitura nga shtetasit Fetah Sulçe, Alma Koromani, Elida Kola.


Njoftim (2) për thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 24.02.2020
Në mbështetje të ligjit Nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” dhe në zbatim të nenit 53 pika 2, pika 3 gërma a), pika 4, njoftoj thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak, ditën e hënë më datë 24.02.2020 ora 11:00 në zyrën e Këshillit të Bashkisë Skrapar, Qëndra Kulturore “Riza Cerova”, Kati i dytë për të Shqyrtuar Projekt – Vendimet e paraqitura nga Bashkia Skrapar, me rend dite:

 1. Projekt – Vendim “Për një ndryshim të VKB-së Nr.48 datë 23.12.2019 “Për Miratimin e Buxhetit Vjetor dhe projektbuxhetit afatmesëm 2020 – 2022 të Bashkisë Skrapar dhe institucioneve në varësi të saj si dhe detajimin në nivel programi dhe artikulli të fondeve buxhetore të trashëguara nga viti 2019 për Bashkinë Skrapar dhe institucionet në varësi”
 2. Projekt – Vendim “Për përcaktimin e njësisë përgjegjëse për ndjekjen e proçedurës të privatizimit të banesave, objekt i ligjit nr.7652 datë 23.12.1992 “Për privatizimin e banesave shtetërore”, ligjit nr.22/2018 “Për Strehimin Social” dhe ligjit nr. 9321 datë 25.11.2004, “Për privatizimin e banesave të kthyera në banesa me fonde të shoqërive dhe ndërmarrjeve shtetërore”.
 3. Projekt – Vendim “Për Miratimin e Raportit të Vlerësimit dhe parashikimit afatmesëm të të ardhurave për Bashkinë Skrapar dhe institucioneve në varësi të saj”..
 4. Projekt – Vendim “Për dhënien e Ndihmës Ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Janar 2020″
 5. Projekt – Vendim “Për miratimin e rojektit prioritar për vitet 2020 – 2021 të objektit Rikualifikimi urban i ambienteve rekreative si dhe restaurimi i fasadave të objekteve të lagjes 5 Shtatori, Çorovodë.


Njoftim (3) për mbajtjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 26.03.2020
Ju njoftojmë se ditën e enjte datë 26.03.2020 ora 11:00 në kushtet e distancimit social për shkak të Covid-19, Mbledhja e Këshillit do të zhvillohet online  dhe votimi do të kryhet me email.  Rendi i Ditës:

1. Projekt – Vendim “Për një ndryshim të VKB nr.48 datë 23.12.2019 “Për miratimin e Buxhetit Vjetor 2020 dhe të projekt – buxhetit afatmesëm 2020 – 2022 të Bashkisë Skrapar dhe të institucioneve në varësi të saj (granti japonez)”

2. Projekt – Vendim “Mbi miratimin e tavaneve përgatitore të programit buxhetor afatmesëm vendor 2021 – 2023 të Bashkisë Skrapar dhe të institucioneve të varësisë “

3. Projekt – Vendim “Mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin shkurt 2020”.

4. Projekt – Vendim “Mbi Miratimin e fondit të shpenzimeve që lidhen me përballimin e periudhës së gjendjes së fatkeqësisë natyrore”.


Njoftim (4) për mbajtjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 28.04.2020
Në mbështetje të ligjit Nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” dhe në zbatim të nenit 53 pika 2, pika 3 gërma a), pika 4, njoftoj thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak, ditën e martë më datë 28.04.2020 ora 11:00 në zyrën e Këshillit të Bashkisë Skrapar, Qëndra Kulturore “Riza Cerova”, Kati i dytë do të zhvillohet Mbledhja e Radhës e Këshillit Bashkiak për të Shqyrtuar Projekt – Vendimet e paraqitura nga Bashkia Skrapar, gjithashtu ju bëj me dije se për shkak të Covid-19 dhe në kushtet e distancimit social, ju mund të merrni pjesë online dhe votimi të kryhet me e-mail: Rendi i Ditës:

1. Projekt – Vendim “Mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga Fondi i Kushtëzuar për Muajin Mars 2020″

2. Projekt – Vendim “Për miratimin e dhënies së shpërblimit për lojtarët e FK Skrapari, për periudhën Shkurt – Maj 2020”

3. Projekt – Vendim “Për Miratimin e dhënies së ndihmës financiare futbollistit të FK Skrapari z.Klevis Jaho për arsye të ndërhyrjes kirurgjikale për shkak të dëmtimit të pasur gjatë aktivitetit futbollistik”.

4. Projekt – Vendim “Për caktimin e 5 (pesë) punëtorëve sezonal, në funksion të sektorit të menaxhimit të ujrave, për menaxhimin e ujit në rezervuare”

5. Projekt – Vendim “Për miratimin e Rregullores për Organizimin dhe Funksionimin e Këshillit Bashkiak Skrapar, marrëdhëniet e Këshillit Bashkiak me Publikun dhe Median dhe Kodi i Sjelljes dhe i Parandalimit të Konfliktit të Interesave të Këshilltarit Bashkiak”.

6. Projekt – Vendim “Për Miratim Rezolute”.


Njoftim (5) për mbajtjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 28.05.2020
Në mbështetje të ligjit Nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” dhe në zbatim të nenit 53 pika 2, pika 3 gërma a), pika 4, njoftoj thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak, ditën e enjte më datë 28.05.2020 ora 11:00 në zyrën e Këshillit të Bashkisë Skrapar, Qëndra Kulturore “Riza Cerova”, Kati i dytë do të zhvillohet Mbledhja e Radhës e Këshillit Bashkiak për të shqyrtuar Projekt – Vendimet e paraqitura nga Bashkia Skrapar me këtë Rend Dite:

1. Projekt – Vendim “Mbi dhënien e Ndihmës Ekonomike nga fondi i Kushtëzuar për muajin Prill 2020”

2. Projekt – Vendim “Për një ndryshim në VKB-në Nr.48 datë 23.12.2019 Për Miratimin e Buxhetit Vjetor 2020 dhe të Projekt-Buxhetit Afatmesëm 2020 – 2022 të Bashkisë Skrapar dhe të institucioneve në varësi të saj.

3.Projekt – Vendim “Për një ndryshim në VKB-në Nr.48 datë 23.12.2019 Për Miratimin e Buxhetit Vjetor 2020 dhe të Projekt-Buxhetit Afatmesëm 2020 – 2022 të Bashkisë Skrapar dhe të institucioneve në varësi të saj

4. Projekt – Vendim “Për Miratimin e Projektit prioritar për vitin 2020 – 2021 për objektin”Furnizim me ujë të pijshëm, të fshatrave Gjerbës, dhe Kakrukë.

5. Projekt – Vendim “Për Miratimin e Masës Ditore për përfitimin me trajtim ushqimor që financon Bashkia Skrapar për sportistët e kategorisë së dytë të klubit sportiv “Fk Skrapari 2006”


Njoftim (6) për mbajtjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 29.06.2020
Në mbështetje të ligjit Nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” dhe në zbatim të nenit 53 pika 2, pika 3 gërma a), pika 4, njoftoj thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak, ditën e henë më datë 29.06.2020 ora 11:00 në zyrën e Këshillit të Bashkisë Skrapar, Qëndra Kulturore “Riza Cerova”, Kati i dytë do të zhvillohet Mbledhja e Radhës e Këshillit Bashkiak me këtë Rend Dite:

1. Deklarimi i fillimit të Mbledhjes

2. Apeli i pjesëmarrjes dhe deklarimi i Kuorumit nga Kryetarja

3.Zgjedhja e tre këshilltarëve për verifikimin e proçesverbalit të mbledhjes

4.Miratimi i procesverbalit të Mbledhjes së mëparshme

5. Miratimi i rendit të ditës.

6.Deklarimet e Konfliktit të interesave.

7. Raportim i performancës së Bashkisë Skrapar

8. Projekt – Vendim “Mbi Dhënien e Ndihmës ekonomike nga Fondi i kushtëzuar për muajin Maj 2020.

9.Projekt – Vendim “Për miratimin e dhënies së dakortësisë për vijimin e procedurave të mëtejshme për heqjen nga fondi pyjor / kullosor publik, të sipërfaqes, për kryerjen e aktivitetit të shfrytëzimit të mineralit gëlqeror të mermerizuar nga shoqëria, Përpunim Mermer Granit” sh.p.k.

10. Projekt – Vendim “Për Miratimin e dhënies së dakordësisë për vijimin e procedurave të mëtejshme për heqjen nga fondi pyjor / kullosor publik, të sipërfaqes, për kryerjen e aktivitetit të shfrytëzimit të mineralit ranor pllakor nga shoqëria “Alion” sh.p.k.

11. Projekt – Vendim “Për miratimin e planit të mbarështimit të pyllit privat me pronar z.Arjan Xhaferllari dhe z.Kastriot Xhaferllari

12. Projekt – Vendim “Për Miratimin e projekt dokumentacionit të Programit Buxhetor Afatmesëm 2021 – 2023 të Bashkisë Skrapar dhe institucioneve në varësi të saj”.

13. Projekt – Vendim “Për Miratimin e Komisioneve të Këshillit Bashkiak Skrapar, sipas Rregullores së Këshillit Bashkiak Skrapar miratuar me VKB Nr.22 datë 18.05.2020 14. Projekt – Vendim “Për Miratimin e Krijimit të Sekretariatit të Këshillit Bashkiak Skrapar”.


Njoftim (7) për mbajtjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 20.07.2020
Në mbështetje të ligjit Nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” dhe në zbatim të nenit 53 pika 2, pika 4, njoftoj thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak, ditën e hënë më datë 20.07.2020 ora 11:00 në zyrën e Këshillit të Bashkisë Skrapar, Qëndra Kulturore “Riza Cerova”, Kati i dytë do të zhvillohet Mbledhja e Radhës e Këshillit Bashkiak me këtë Rend Dite:

1. Deklarimi i fillimit të Mbledhjes

2. Apeli i pjesëmarrjes dhe deklarimi i Kuorumit nga Kryetarja

3.Miratimi i proçesverbalit të mbledhjes së datës 29.06.2020

4.Miratimi i rendit të ditës

5. Deklarimet e Konfliktit të interesave.

6.Projektvendim “Për dhënien e mandatit të anëtarit të Këshillit Bashkiak z.Klajdi Safet Kadiu, kandidat i subjektit politik Partia Socialiste e Shqipërisë”.

7. Projekt – Vendim “Mbi Dhënien e Ndihmës ekonomike nga Fondi i kushtëzuar për muajin Qershor 2020.

8.Projekt – Vendim “Për miratimin e tavaneve përfundimtare të shpenzimeve për programin buxhetor afatmesëm 2021 – 2023 të Bashkisë Skrapar dhe Institucioneve në varësi të saj”.

9. Projekt – Vendim “Për një ndryshim në VKB Nr.48 datë 23.12.2019 “Për miratimin e buxhetit vjetor 2020 dhe të projekt buxhetit afatmesëm 2020 – 2022 të Bashkisë Skrapar”

10. Projekt – Vendim “Për një ndryshim në VKB Nr.48 datë 23.12.2019 “Për miratimin e buxhetit vjetor 2020 dhe të projekt buxhetit afatmesëm 2020 – 2022 të Bashkisë Skrapar”

11. Projekt – Vendim “Për Miratimin e nivelit të masës ditore për përfitimin me trajtim ushqimor që financon Bashkia Skrapar për sportistët e kategorisë së dytë të klubit sportiv “FK Skrapari 2006” .


Njoftim për thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 25.11.2019
Në mbështetje të ligjit Nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” dhe në zbatim të nenit 53 pika 2, pika 3 gërma a), pika 4, njoftoj thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak, ditën e hënë më datë 25.11.2019 ora 11:00 në zyrën e Këshillit të Bashkisë Skrapar, Qëndra Kulturore “Riza Cerova”, Kati i dytë për të Shqyrtuar Projekt – Vendimet e paraqitura nga Bashkia Skrapar, me rend dite:

 1. Projekt – Vendim “Për miratimin e paketës fiskale 2020”
 2. Projekt – Vendim “Për disa ndryshime në Vendimin e Këshillit Bashkiak Nr.07 datë 27.08.2019, “Për rishikimin e buxhetit dhe numrit të punonjësve të Bashkisë Skrapar dhe Institucioneve në varësi të saj për vitin 2019” ( i rishikuar )
 3. Projekt – Vendim “Për miratimin e listës së azhornuar së inventarit për Pasuritë Pyjore / Kullota, në funksion të proçesit të Rregjistrimit në pronësi të Bashkisë Skrapar
 4. Projekt – Vendim “Për miratimin e kërkesës për vazhdimin e procedurave të mëtejshme për heqjen nga heqjen nga fondi pyjor kullosor të siperfaqes prej 3 572 ha në objektin “Përroi i Bigazit”
 5. Projekt – Vendim “Propozim për hapjen dhe funksionimin e institucionit arsimor publik parashkollor “Kopsht me ushqim” në Njësinë administrative Çorovodë, Bashkia Skrapar
 6. Projekt – Vendim “Propozim për hapjen dhe funksionimin e institucionit arsimor publik parashkollor “Kopsht për fëmijë ” në Njësinë administrative Potom, fshati Gjergjove
 7. Projekt – Vendim “Propozim për hapjen dhe funksionimin e institucionit arsimor publik parashkollor “Kopsht me ushqim” në Njësinë administrative Potom, fshati Backë
 8. Projekt – Vendim “Propozim për hapjen dhe funksionimin e institucionit arsimor publik parashkollor “Kopsht me ushqim” në Njësinë administrative Leshnje, fshati Vlushë
 9. Projekt – Vendim “Për dhënien e Ndihmës Ekonomike nga fondi i kushtëzuar 6% për muajin Tetor 2019
 10. Projekt – vendim “Për miratimin e Planit Vjetor për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve të Ngurta Urbane në Bashkinë Skrapar”
 11. Projekt – Vendim “Për dhënien e ndihmës financiare për nxënësit Ardenis Çajup Sulaj, Shaze Besim Qemali
 12. Raportim mbi zbatimin e ligjit 171/2014 “Për përfundimin e procedurave ligjore të kalimit të tokës bujqësore të ish-ndërmarrje bujqësore, në pronësi të përfituesve” i ndryshuar, të ligjit Nr. 172/2014 i ndryshuar ligje të cilat kanë efekte kohore të përcaktuara deri në datën 31 dhejtor 2019


Njoftim për thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 11.10.2019
Në mbështetje të ligjit Nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” dhe në zbatim të nenit 53, pika 2, pika3, gërma a), pika 4, njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak, ditën e premte më datë 11.10.2019 ora 11:00 në zyrën e Këshillit të Bashkisë Skrapar, Qëndra Kulturore “Riza Cerova” Kati i Dytë, për të shqyrtuar Projekt Vendimet e paraqitura nga Bashkia Skrapar, me këtë rend dite:
1. Projekt-Vendim “Për detajimin e transfertës nga fondi rezervë i qeverisë për njësitë e qeverisjes vendore për vitin 2019”
2. Projekt-Vendim “Për disa ndryshime në vendimin e Këshillit Bashkiak Nr.07 datë 27.08.2019, “Për rishikimin e buxhetit dhe numrin e punonjësve të bashkisë Skrapar dhe institucioneve në varësi të saj”.
3. Projekt-Vendim “Mbi miratimin e listave të inventarit të pasurive të tipit pyje kullota në funksion të proçesit të rregjistrimit në pronësi të bashkive”
4. Projekt-Vendim “Mbi heqjen dorë nga fondi pyjor publik i një sipërfaqe prej 0.025 në ngastrën 33 B, ekonomia pyjore Liqeth- Valë për ndërtimin e HEC “Vokopola 3” nga subjekti “Vokopola Energji” sh.p.k.”
5. Projekt-Vendimin “Mbi miratimin e kërkesës për vazhdimin e procedurave për heqjen nga fondi pyjor – kullosor publik i sipërfaqes prej 93.1 ha në objektin “Mëlovë”, Njësia Administrative Leshnje, që do përdoret nga shoqëria “Topi Eki” shpk, për kryerjen e aktivitetit minerar të shfrytëzimit të gurit gëlqeror të mermerizuar”.
6. Projekt-Vendim “Mbi miratimin e raportit teknik-ekonomik sipas kërkesës së bërë nga shoqëria “TAP-AG”, për dhënien në përdorim të një sipërfaqeje me gjatësi 1.250 kilometra për ndërtimin e linjës elektrike në objektin “Therepel” dhe heqjen nga fondi pyjor / kullosor të sipërfaqes prej 0.417 hektarë.
7. Projekt-Vendimi “Mbi miratimin e kërkesës për vazhdimin e procedurave për heqjen nga fondi pyjor-kullosor publik i sipërfaqes prej 3.572 hektarë në objektin “Përroi i Pigazit” që do përdoret nga shoqëria “Alion” sh.p.k për kryerjen e shfrytëzimit të mineralit ranor pllakor”
8. Të ndryshme.

Njoftim për thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 30.09.2019
Në mbështetje të ligjit Nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” dhe në zbatim të nenit 53, pika 2, pika3, gërma a), pika 4, njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak, ditën e hënë më datë 30.09.2019 ora 11:00 në zyrën e Këshillit të Bashkisë Skrapar, Qëndra Kulturore “Riza Cerova” Kati i Dytë, për të shqyrtuar Projekt Vendimet e paraqitura nga Bashkia Skrapar, me këtë rend dite:
– Dhënia e Pagesës së Aftësisë së Kufizuar për muajin Shtator 2019
– Dhënia e Ndihmës Ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Gusht 2019
– Miratimi i shpërblimit për kryetarët e fshatrave
– Miratimi i Projektit prioritar për vitet 2020 – 2022 Rehabilitimi i Ujësjellësit të qytetit të Çorovodës dhe fshatrave Çerenisht dhe Sharove

Njoftim për thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 12.09.2019
Në mbështetje të ligjit Nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” dhe në zbatim të nenit 53, pika 2, pika3, gërma a), pika 4, njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak, ditën e enjte më datë 12.09.2019 ora 11:00 në zyrën e Këshillit të Bashkisë Skrapar, Qëndra Kulturore “Riza Cerova” Kati i Dytë, për të shqyrtuar Projekt Vendimet e paraqitura nga Bashkia Skrapar, me këtë rend dite:
– Transferim Buxheti në Zërin Investime – Konvikti
– Miratimin e Planit të mbarështrimit të Pyllit privat me pronar Dashi Satko dhe Dritan Kuçi
– Miratimi i mundësisë së shfrytëzimit të druve të zjarrit për ngrohje për komunitetin e bashkisë si dhe miratimi i mundësisë së sasisë së bimëve mjekësore eterovajore me fondin pyjor kullosor të planifikuara për tu vjelë nga banorët e grumbulluar nga subjektet për vitin 2019
– Miratimi i Ngritjes së Komisionit të Këshillit Bashkiak për Turizmin, Kulturën, Arsimin, Rinisë, Sporteve dhe Barazisë Gjinore.
– Miratimi i tavaneve përfundimtare të projektit afatmesëm

Njoftim për thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 27.08.2019
Në mbështetje të ligjit Nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” dhe në zbatim të nenit 53, pika 2, pika3, gërma a), pika 4, njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak, ditën e martë më datë 27.08.2019 ora 11:00 në zyrën e Këshillit të Bashkisë Skrapar, Qëndra Kulturore “Riza Cerova” Kati i Dytë, për të shqyrtuar Projekt Vendimet e paraqitura nga Bashkia Skrapar, me këtë rend dite:- Rishikimi i buxhetit dhe numri i punonjësve të Bashkisë Skrapar dhe Institucioneve në Varësi për Vitin 2019
– Ndihma Ekonomike dhe Paaftësia Gusht 2019
– Dhënia e Ndihmës Ekonomike nga Fondi i Kushtëzuar Muaji Korrik
– Vakancë e mbarimit përpara kohe e mandatit të anëtarit të Këshillit Bashkiak z.Asllan Lajthia

Njoftim për thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 14.08.2019
Në mbështetje të ligjit Nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” dhe në zbatim të nenit 53, pika 2, pika3, gërma a), pika 4, njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak, ditën e mërkurë më datë 14.08.2019 ora 11:00 në zyrën e Këshillit të Bashkisë Skrapar, Qëndra Kulturore “Riza Cerova” Kati i Dytë, për të shqyrtuar Projekt Vendimet e paraqitura nga Bashkia Skrapar, me këtë rend dite:
– Miratimi i Komisioneve të Këshillit të Bashkisë

Njoftim për thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 02.08.2019
Në mbështetje të ligjit Nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” dhe në zbatim të nenit 53, pika 2, pika3, gërma a), pika 4, njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak, ditën e premte më datë 02.08.2019 ora 11:00 në zyrën e Këshillit të Bashkisë Skrapar, Qëndra Kulturore “Riza Cerova” Kati i Dytë, për të shqyrtuar Projekt Vendimet e paraqitura nga Bashkia Skrapar, me këtë rend dite:

– Ngritja e Komisionit të Verifikimit të Mandateve
– Vërtetimi i Mandateve të Anëtarëve të Këshillit
– Zgjedhja e Kryetarit të Këshillit Bashkiak
– Zgjedhja e zëvendëskryetarit të Këshillit Bashkiak
– Zgjedhja e përfaqësuesit të Këshillit Bashkiak Skrapar në Këshillin e Qarkut