Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Neni Nr.7 i ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit” Ligji Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore”
Ky Material publikohet: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Koha e shërbimit: Menjëherë
Organi që miraton: Këshilli i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Kryetari i Bashkisë / Sekretare e Këshillit Bashkiak
 • Njoftim për thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 11.10.2019

  Në mbështetje të ligjit Nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” dhe në zbatim të nenit 53, pika 2, pika3, gërma a), pika 4, njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak, ditën e premte më datë 11.10.2019 ora 11:00 në zyrën e Këshillit të Bashkisë Skrapar, Qëndra Kulturore “Riza Cerova” Kati i Dytë, për të shqyrtuar Projekt Vendimet e paraqitura nga Bashkia Skrapar, me këtë rend dite:
  1. Projekt-Vendim “Për detajimin e transfertës nga fondi rezervë i qeverisë për njësitë e qeverisjes vendore për vitin 2019”
  2. Projekt-Vendim “Për disa ndryshime në vendimin e Këshillit Bashkiak Nr.07 datë 27.08.2019, “Për rishikimin e buxhetit dhe numrin e punonjësve të bashkisë Skrapar dhe institucioneve në varësi të saj”.
  3. Projekt-Vendim “Mbi miratimin e listave të inventarit të pasurive të tipit pyje kullota në funksion të proçesit të rregjistrimit në pronësi të bashkive”
  4. Projekt-Vendim “Mbi heqjen dorë nga fondi pyjor publik i një sipërfaqe prej 0.025 në ngastrën 33 B, ekonomia pyjore Liqeth- Valë për ndërtimin e HEC “Vokopola 3” nga subjekti “Vokopola Energji” sh.p.k.”
  5. Projekt-Vendimin “Mbi miratimin e kërkesës për vazhdimin e procedurave për heqjen nga fondi pyjor – kullosor publik i sipërfaqes prej 93.1 ha në objektin “Mëlovë”, Njësia Administrative Leshnje, që do përdoret nga shoqëria “Topi Eki” shpk, për kryerjen e aktivitetit minerar të shfrytëzimit të gurit gëlqeror të mermerizuar”.
  6. Projekt-Vendim “Mbi miratimin e raportit teknik-ekonomik sipas kërkesës së bërë nga shoqëria “TAP-AG”, për dhënien në përdorim të një sipërfaqeje me gjatësi 1.250 kilometra për ndërtimin e linjës elektrike në objektin “Therepel” dhe heqjen nga fondi pyjor / kullosor të sipërfaqes prej 0.417 hektarë.
  7. Projekt-Vendimi “Mbi miratimin e kërkesës për vazhdimin e procedurave për heqjen nga fondi pyjor-kullosor publik i sipërfaqes prej 3.572 hektarë në objektin “Përroi i Pigazit” që do përdoret nga shoqëria “Alion” sh.p.k për kryerjen e shfrytëzimit të mineralit ranor pllakor”
  8. Të ndryshme.

 • Njoftim për thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 30.09.2019

  Në mbështetje të ligjit Nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” dhe në zbatim të nenit 53, pika 2, pika3, gërma a), pika 4, njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak, ditën e hënë më datë 30.09.2019 ora 11:00 në zyrën e Këshillit të Bashkisë Skrapar, Qëndra Kulturore “Riza Cerova” Kati i Dytë, për të shqyrtuar Projekt Vendimet e paraqitura nga Bashkia Skrapar, me këtë rend dite:
  – Dhënia e Pagesës së Aftësisë së Kufizuar për muajin Shtator 2019
  – Dhënia e Ndihmës Ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Gusht 2019
  – Miratimi i shpërblimit për kryetarët e fshatrave
  – Miratimi i Projektit prioritar për vitet 2020 – 2022 Rehabilitimi i Ujësjellësit të qytetit të Çorovodës dhe fshatrave Çerenisht dhe Sharove

 • Njoftim për thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 12.09.2019

  Në mbështetje të ligjit Nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” dhe në zbatim të nenit 53, pika 2, pika3, gërma a), pika 4, njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak, ditën e enjte më datë 12.09.2019 ora 11:00 në zyrën e Këshillit të Bashkisë Skrapar, Qëndra Kulturore “Riza Cerova” Kati i Dytë, për të shqyrtuar Projekt Vendimet e paraqitura nga Bashkia Skrapar, me këtë rend dite:
  – Transferim Buxheti në Zërin Investime – Konvikti
  – Miratimin e Planit të mbarështrimit të Pyllit privat me pronar Dashi Satko dhe Dritan Kuçi
  – Miratimi i mundësisë së shfrytëzimit të druve të zjarrit për ngrohje për komunitetin e bashkisë si dhe miratimi i mundësisë së sasisë së bimëve mjekësore eterovajore me fondin pyjor kullosor të planifikuara për tu vjelë nga banorët e grumbulluar nga subjektet për vitin 2019
  – Miratimi i Ngritjes së Komisionit të Këshillit Bashkiak për Turizmin, Kulturën, Arsimin, Rinisë, Sporteve dhe Barazisë Gjinore.
  – Miratimi i tavaneve përfundimtare të projektit afatmesëm

 • Njoftim për thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 27.08.2019

  Në mbështetje të ligjit Nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” dhe në zbatim të nenit 53, pika 2, pika3, gërma a), pika 4, njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak, ditën e martë më datë 27.08.2019 ora 11:00 në zyrën e Këshillit të Bashkisë Skrapar, Qëndra Kulturore “Riza Cerova” Kati i Dytë, për të shqyrtuar Projekt Vendimet e paraqitura nga Bashkia Skrapar, me këtë rend dite:- Rishikimi i buxhetit dhe numri i punonjësve të Bashkisë Skrapar dhe Institucioneve në Varësi për Vitin 2019
  – Ndihma Ekonomike dhe Paaftësia Gusht 2019
  – Dhënia e Ndihmës Ekonomike nga Fondi i Kushtëzuar Muaji Korrik
  – Vakancë e mbarimit përpara kohe e mandatit të anëtarit të Këshillit Bashkiak z.Asllan Lajthia

 • Njoftim për thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 14.08.2019

  Në mbështetje të ligjit Nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” dhe në zbatim të nenit 53, pika 2, pika3, gërma a), pika 4, njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak, ditën e mërkurë më datë 14.08.2019 ora 11:00 në zyrën e Këshillit të Bashkisë Skrapar, Qëndra Kulturore “Riza Cerova” Kati i Dytë, për të shqyrtuar Projekt Vendimet e paraqitura nga Bashkia Skrapar, me këtë rend dite:
  – Miratimi i Komisioneve të Këshillit të Bashkisë

 • Njoftim për thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 02.08.2019

  Në mbështetje të ligjit Nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” dhe në zbatim të nenit 53, pika 2, pika3, gërma a), pika 4, njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak, ditën e premte më datë 02.08.2019 ora 11:00 në zyrën e Këshillit të Bashkisë Skrapar, Qëndra Kulturore “Riza Cerova” Kati i Dytë, për të shqyrtuar Projekt Vendimet e paraqitura nga Bashkia Skrapar, me këtë rend dite:

  – Ngritja e Komisionit të Verifikimit të Mandateve
  – Vërtetimi i Mandateve të Anëtarëve të Këshillit
  – Zgjedhja e Kryetarit të Këshillit Bashkiak
  – Zgjedhja e zëvendëskryetarit të Këshillit Bashkiak
  – Zgjedhja e përfaqësuesit të Këshillit Bashkiak Skrapar në Këshillin e Qarkut