Neni Nr.7 i ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit” Ligji Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore”
Ky Material publikohet: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Koha e shërbimit: Menjëherë
Organi që miraton: Këshilli i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Sekretare e Këshillit Bashkiak
Projekt-Vendim (1) për Mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 31.01.2024

Të gjitha njoftime për Projekt-Vendimet e këshillit bashkiak 2023 i gjeni duke klikuar KËTU

Të gjitha njoftime për Projekt-Vendimet e këshillit bashkiak 2024 i gjeni duke klikuar KËTU

Tetor 2019
1. Projekt-Vendim “Për detajimin e transfertës nga fondi rezervë i qeverisë për njësitë e qeverisjes vendore për vitin 2019”
2. Projekt-Vendim “Për disa ndryshime në vendimin e Këshillit Bashkiak Nr.07 datë 27.08.2019, “Për rishikimin e buxhetit dhe numrin e punonjësve të bashkisë Skrapar dhe institucioneve në varësi të saj”.
3. Projekt-Vendim “Mbi miratimin e listave të inventarit të pasurive të tipit pyje kullota në funksion të proçesit të rregjistrimit në pronësi të bashkive”
4. Projekt-Vendim “Mbi heqjen dorë nga fondi pyjor publik i një sipërfaqe prej 0.025 në ngastrën 33 B, ekonomia pyjore Liqeth- Valë për ndërtimin e HEC “Vokopola 3” nga subjekti “Vokopola Energji” sh.p.k.”
5. Projekt-Vendimin “Mbi miratimin e kërkesës për vazhdimin e procedurave për heqjen nga fondi pyjor – kullosor publik i sipërfaqes prej 93.1 ha në objektin “Mëlovë”, Njësia Administrative Leshnje, që do përdoret nga shoqëria “Topi Eki” shpk, për kryerjen e aktivitetit minerar të shfrytëzimit të gurit gëlqeror të mermerizuar”.
6. Projekt-Vendim “Mbi miratimin e raportit teknik-ekonomik sipas kërkesës së bërë nga shoqëria “TAP-AG”, për dhënien në përdorim të një sipërfaqeje me gjatësi 1.250 kilometra për ndërtimin e linjës elektrike në objektin “Therepel” dhe heqjen nga fondi pyjor / kullosor të sipërfaqes prej 0.417 hektarë.
7. Projekt-Vendimi “Mbi miratimin e kërkesës për vazhdimin e procedurave për heqjen nga fondi pyjor-kullosor publik i sipërfaqes prej 3.572 hektarë në objektin “Përroi i Pigazit” që do përdoret nga shoqëria “Alion” sh.p.k për kryerjen e shfrytëzimit të mineralit ranor pllakor”
Nëntor 2019
Projekt – Vendim “Për miratimin e paketës fiskale 2020”

Projekt – Vendim “Për disa ndryshime në Vendimin e Këshillit Bashkiak Nr.07 datë 27.08.2019, “Për rishikimin e buxhetit dhe numrit të punonjësve të Bashkisë Skrapar dhe Institucioneve në varësi të saj për vitin 2019” ( i rishikuar )

Projekt – Vendim “Për miratimin e listës së azhornuar së inventarit për Pasuritë Pyjore / Kullota, në funksion të proçesit të Rregjistrimit në pronësi të Bashkisë Skrapar

Projekt – Vendim “Për miratimin e kërkesës për vazhdimin e procedurave të mëtejshme për heqjen nga heqjen nga fondi pyjor kullosor të siperfaqes prej 3 572 ha në objektin “Përroi i Bigazit”

Projekt – Vendim “Propozim për hapjen dhe funksionimin e institucionit arsimor publik parashkollor “Kopsht me ushqim” në Njësinë administrative Çorovodë, Bashkia Skrapar

Projekt – Vendim “Propozim për hapjen dhe funksionimin e institucionit arsimor publik parashkollor “Kopsht për fëmijë ” në Njësinë administrative Potom, fshati Gjergjove

Projekt – Vendim “Propozim për hapjen dhe funksionimin e institucionit arsimor publik parashkollor “Kopsht me ushqim” në Njësinë administrative Potom, fshati Backë

Projekt – Vendim “Propozim për hapjen dhe funksionimin e institucionit arsimor publik parashkollor “Kopsht me ushqim” në Njësinë administrative Leshnje, fshati Vlushë

Projekt – Vendim “Për dhënien e Ndihmës Ekonomike nga fondi i kushtëzuar 6% për muajin Tetor 2019

Projekt – vendim “Për miratimin e Planit Vjetor për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve të Ngurta Urbane në Bashkinë Skrapar”

Projekt – Vendim “Për dhënien e ndihmës financiare për nxënësit Ardenis Çajup Sulaj, Shaze Besim Qemali

[/su_accordion]